VSY

Tiivistelmät

Sukunimi

Organisaatio

Esityksen otsikko

Lyhyt tiivistelmä

Kattelus

Espoon työväenopisto, Omnia

Toiminnalliset menetelmät kielenoppimisen ja kotoutumisen apuna

Tutkimusideana on luoda kuvataiteen, kuvataideopetuksen ja draamakasvatuksen lähtökohdista maahanmuuttajakoulutukseen soveltuvaa opetus-sisältöä ja aineistoa, joka tukee kielitaidon kehitystä, luku- ja kirjoitustaidon oppimista, kulttuurista kotoutumista, itseymmärrystä ja identiteettityötä uudessa elinympäristössä. Tutkin miten hahmottamisen opettaminen taidekasvatuksen ja kuvataideopetuksen avulla edistää luku-.ja kirjoitustaidon kehittymistä.

Sivenius

Itä-Suomen yliopisto

Vapaan sivistystyön paikka nuorten aikuisten elämässä?

Teen esityksessäni ajatuskokeen vapaan sivistystyön roolista syrjään heitettyjen nuorten aikuisten kohdalla. Rajaan katseeni erityisesti kansalaisopistoon, jota pohdin pysähdyspaikkana, tietynlaisena kannattelevana kuvana, jonka olemus alkaa pikku hiljaa muotoutumaan uomaansa nuorten aikuisten vierellä kulkemisessa.

Kotiranta

Sastamalan Opisto

Seniori-ikäiset (50+) tietokoneen, mobiilin oppijoina

Teoreettinen lähestymistapa oli fenomenologinen. Tutkimuskohteena oli pääasiassa seniori-ikäisiä ihmisiä (176) Suomesta, Saksasta, Liettuasta, Ruotsista ja Turkista. Tutkimuskysymyksinä: Mikä motivoi käyttämään tietokonetta? Millaisia oppimispolkuja muodostuu? Mitkä laitteistot vastaavat seniori-ikäisten tarpeisiin? Miten eri maissa? Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena. Tulokseksi saatiin, että vasta-alkajillakin on käsitys taidoista, joita he tarvitsevat. Perustaitojen jälkeen motivaatio oppia uusia asioita kasvoi. Oppimisesta muodostui polkuja monipuolisempaan tietokoneen käyttöön.

Turunen

Åbo Akademi

Kansalaisuutta suomalaisilla kansalaisopiston kursseilla ja ruotsalaisissa opintopiireissä - eroja ja yhtäläisyyksiä

Esitelmässäni pureudun suomalaiseen kansalaisopistotoimintaan sekä ruotsalaiseen opintopiiritoimintaan kansalaisuusnäkökulmasta. Pohdin suomalaisen ja ruotsalaisen toiminnan eroja ja yhtäläisyyksiä suhteessa syntyhistoriaan, toiminnan organisointiin ja periaatteellisiin käsityksiin kansalaisuudesta. Esitelmä liittyy väitöskirjatyöhöni, jossa pohdin kansalaisuuden roolia vapaassa sivistystyössä. Olen tehnyt etnografista kenttätutkimusta kansalaisopiston kurssilla ja vapaamuotoisessa opintopiirissä Suomessa sekä opintojärjestön (studieförbund) järjestämässä opintopiirissä Ruotsissa.

Luukkainen

Kiteen Evankelinen Kansanopisto

Tieto- ja viestintäteknologia kansanopistojen opetuksen kehittämisessä

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kansanopistojen tvt:n opetuskäytön nykytilannetta tuomalla esiin opistojen hyviä tvt:n opetuskäytäntöjä ja tvt:n käyttöön liittyviä rajoitteita sekä tarkastelemalla kuinka vastaajat kokevat tvt:n opetuskäytön soveltuvan kansanopistojen toimintakulttuuriin. Tutkimusaihetta lähestytään rehtoreiden ja opettajien näkökulmista sekä kvantitatiivisin että kvalitatiivisin menetelmin. Vastauksia tutkimuskysymyksiin haetaan laadullisen asennetutkimuksen lähestymistavan kautta sekä Mishran ja Koehlerin (1986) TPACK-viitekehyksen ja toimintakulttuurin näkökulmasta.

Keto

Järvilakeuden kansalaisopisto

Luottamus ja verkostot kansalaisopistoissa

Esitys perustuu kansalaisopistokentälle tehtyyn kyselyyn, jossa selvitettiin miten luottamus ja verkostot nähdään kansalaisopistoissa. 68 vastaajasta puolet edusti rehtoreita ja puolet joko opettajia, suunnittelijoita ja toimistohenkilökuntaa, luottamushenkilöitä tai muita kansalaisopistokentän toimijoita. Kysely lähetettiin 148 kansalaisopistojen Tammiseminaarin osallistujalle tammikuussa 2015. Esityksessä analysoidaan kyselyn vastauksia sosiaalisen pääoman näkökulmasta.

Majoinen

Pieksämäen seutuopisto

Tuntiopettajana kansalaisopistossa

Esitykseni perustuu käynnissä olevaan tutkimukseeni Osaava kansalaisopiston tuntiopettaja oppimisympäristöä rakentamassa. Seminaarissa aion esitellä tuntiopettajien osaamista alustavien tutkimustulosteni valossa verraten niitä aiempiin tutkimuksiin ja tutkimustuloksiin.

Heikkinen

Tampereen yliopisto

Liberaalia, populaaria vai kansaista sivistystyötä?

 

Käyhkö

Itä-Suomen yliopisto

Vertaisuus vapaassa sivistystyössä

Tutkimusesitykseni pohjautuu käynnissä olevan "Aikuisen vertainen? Aikuisoppijat vertaisuuden positioissa" -väitöstutkimukseni yhteen alakysymykseen. Tarkastelen esityksessäni erityisesti niitä vertaisuusdiskursseja, joita suomalaisessa vapaassa sivistystyössä pidetään yllä ja tarjotaan aikuisopiskelijoille. Vertailukohtina toimivat ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen vastaavat diskurssit ja aineistona esimerkkioppilaitosten julkinen materiaali: verkkosivut, esitteet, opiskelijan oppaat ym. Lisäksi avaan vertaisuuskäsitettä selvittävän käsiteanalyysini alustavia tuloksia.

Möttönen

Itä-Suomen yliopisto

Naiskansalaisuuden ideaalin rakentuminen itsenäistyvässä Suomessa 1900-luvun alussa

Esityksessäni tarkastelen naiskansalaisuuden ideaalien rakentumista itsenäistyvässä Suomessa. Tarkasteluni kohteena on, millaisia naiskansalaisuuden ideaaleja ja sivistyspyrkimyksiä tuona aikakautena pyrittiin edistämään. Millaisina toimijoina naiset nähtiin alamaisesta kansalaiseksi kasvamisen prosessissa? Millaisia tietoja, taitoja ja arvoja naiskansalaisuuden ideaaleissa korostettiin? Esitykseni esimerkki perustuu työn alla olevaan väitöskirjaani, joka käsittelee sivistysprojektissa mukana olleen naisaktivistin, Jenny Ivalon, naisihanteiden ja ideaalien lähtökohtia.

Piirainen ja Malinen

Jyväskylän yliopisto

Opettajuus vapaassa sivistystyössä

Vapaan sivistystyön opettajuuden omaleimaisuudesta on vähän tutkimustietoa. Kuitenkin vapaan sivistystyön lakikin haastaa opettajat toiminaan omaehtoista oppimista, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukien. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää erityisesti opettajien uskomuksia, tunteita ja käyttäytymistä vapaan sivistystyön kentällä. Kyselytutkimuksen aineisto kerättiin keväällä 2014 sekä kansanopistojen että kansalaisopistojen opettajilta. Aineiston analyysi on toteutettu faktorianalyysin avulla.

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO