VSY

VST 8.9.2004

Lausunto ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palveluista sisämarkkinoilla


Eduskunnan sivistysvaliokunta
Viite: Valtioneuvoston kirjelmä U 31/2004 vp

Ehdotuksen keskeisenä tavoitteena on edistää sekä palvelutarjoajien sijoittumista toiseen jäsenmaahan että tilapäisesti rajan yli tarjottavien palveluiden vapaata liikkuvuutta.

Palvelujen vapaa liikkuvuus on yksi Euroopan unionin perustavimmista ja laajalti hyväksytyistä tavoitteista ja sellaisenaan sen edistäminen on perusteltua. Kuten direktiiviehdotuksen perusteluissa oikein todetaan, palveluelinkeinoilla voi olla huomattava työllisyyttä lisäävä vaikutus koko unionissa. Toisaalta palvelujen vapaa liikkuvuus tuskin ratkaisee EU:n työllisyys- ja kilpailukykyongelmia, koska pääosa palveluelinkeinoista on sellaisia, että niiden kasvumahdollisuudet riippuvat ennen kaikkea kysynnästä ja ostovoimasta kotimarkkinoilla.

Vapaan Sivistystyön Yhteisjärjestö VSY ry pitää direktiiviehdotuksen peruslähtökohtaa oikeana, etenkin jos sen avulla pystytään vähentämään tarpeetonta byrokratiaa ja edistämään palvelujen sujuvaa liikkuvuutta. Lisäksi palveludirektiivi antaa myös Suomelle mahdollisuuden myydä omia palvelujaan muihin EU:n jäsenmaihin, joskin suomalainen palvelujen vienti on ollut tähän asti esimerkiksi Ruotsiin verrattuna vaatimatonta. VSY korostaa erityisesti sitä, että nykyiseen direktiiviehdotukseen liittyy useita ongelmia ja epäselvyyksiä, jotka on kyettävä selvittämään ja ratkaisemaan tulevissa jatkovalmisteluissa, ennen ehdotuksen voimaantuloa.

Direktiiviehdotus asettaa palvelutarjoajan sijoittumismaan lainsäädännön ensisijaiseksi. VSY:n mielestä se voi johtaa helposti ristiriitatilanteisiin, koska kansalaisten odotukset ja oikeuskäsitykset perustuvat useimmiten kansallisten lakien sekä oikeus- ja turvakysymysten mukaisiin lähtökohtiin ja näkemyksiin. VSY pitää sen varmistamista tärkeänä, että julkista tukea saavien koulutus- ja kulttuuripalvelujen tasoa ja valvontaa ei heikennetä alkuperämaaperiaatteen varjolla.

Palveludirektiiviehdotuksen mukaan sen piiriin eivät kuulu sosiaalipalvelujen ohella sellaiset koulutus- ja kulttuuripalvelut, jotka valtio suorittaa vastikkeetta tai joissa vastike alittaa palvelujen tuotantokustannukset merkittävällä tavalla. Tähän liittyy yksi ehdotuksen epämääräisyyksistä, koska vastikkeettomuuden käsitettä tai määrää ei täsmennetä eikä selvitetä, mitä on tuotantokustannusten alittuminen "merkittävällä tavalla". Tältä osin VSY yhtyy valtioneuvoston kantaan, jonka mukaan jatkovalmisteluissa direktiiviehdotuksen sovaltamisalaa on selkiytettävä ja vastikkeen määritelmää selvennettävä. Ei voi olla oikein, että käytäntö täsmentyy vasta EY:n tuomioistuimen päätösten myötä.

Vapaa sivistystyö on osa kansalaisyhteiskuntaa ja mm. VSY:n jäsenjärjestöjen piirissä toimii kansalaisjärjestöjä, jotka tuottavat ns. kolmannen sektorin palveluja. Palveludirektiivin voimaantulo merkitsee niiden toimintojen vaikeutumista, koska valtio ja kunnat eivät voi niitä enää tukea, vaan palvelut tulevat kilpailun piiriin.

Helsingissä 8.9.2004

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO