VSY

VST 28.10.2004

Lausunto hallituksen esitykseen vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta


Eduskunnan sivistysvaliokunta
Asia: Hallituksen esitys HE 181/2004 vp

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö - Samverkande bildningsorganisationerna ry edustaa vapaan sivistystyön oppilaitoksia: kansalais- ja työväenopistoja, kansanopistoja sekä opintokeskuksia.

Näistä yhteensä 356 vapaan sivistystyön oppilaitoksesta 68 % ( 223 kansalaisopistoa ja 8 kansanopistoa) on kunnallisia ja muut 32 % yksityisiä oppilaitoksia. Yksityisten yhdistysten ylläpitämien oppilaitosten toimintaan valtion ja kuntien välinen kustannusten jakaminen ei vaikuta laisinkaan. Näin ollen niiden rahoitusta ei tule sitoa mitenkään kuntien valtionosuuslakiin tai nyt ehdotettuun opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta koskevaan lainsäädännön muutokseen. Kuntien ylläpitämien vapaan sivistystyön oppilaitoksien talouteen kuntien ja valtion välisellä kustannustenajolla on toki merkitystä.

Taustatietoja oppilaitosverkostosta:
Kansalaisopistot 254 kpl, joista kunnallisia 223 kpl ja yksityisiä 31 kpl.
Kansaopistot 91 kpl, joista kunnallisia 8 kpl ja yksityisiä 83 kpl.
Opintokeskukset 11 kpl jotka kaikki yksityisiä.

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö (VSY) haluaa korostaa yksityisten oppilaitosten taloushallinnon erilaisuutta verrattuna kunnallisiin oppilaitoksiin. Yksityisen oppilaitoksen ei ole mahdollista hyödyntää taloussuunnittelussa mitään kuntatalouden kaltaista rahoittajaa. Vuosittain syntyvä talousvaje lankeaa useimmiten koulutukseen osallistuvien opiskelijoiden maksettavaksi. Lakiehdotuksessa esitetty jaksotus merkitsee yksityisissä oppilaitoksissa väistämättä taloushallinnon vaikeutumista ja todennäköisesti myös opiskelijamaksujen kohoamista.

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö pitää tärkeänä, että kustannusten perusteella maksettavat yksikköhinnat seuraavat kustannuksissa tapahtuvia muutoksia mahdollisimman ajantasaisesti. Joka toinen vuosi tehtävä tarkistus on sopiva rytmi kustannusmuutosten huomioimiselle.

VSY ei voi hyväksyä Vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 a §:ään ehdotettua tapaa, jolla todellisissa kustannuksissa tapahtuvat muutokset siirrettäisiin yksikköhintoihin vuosina 2005 - 2007. Ehdotuksen mukaan todellisissa kustannuksissa tapahtuneet muutokset (yksikköhintojen korottaminen tai alentaminen) siirrettäisiin yksikköhintoihin siten, että valtio varautuu maksamaan vuonna 2005 ainoastaan 17 %, vuonna 2006 34 % ja vuonna 2007 49 % mahdollisesta lisäyksestä.

Ehdotettu, hyvin takapainotteinen, jaksotus tekee talouden hallitsemisen yksityisissä oppilaitoksissa vaikeaksi ja epärealistiseksi Mikäli kustannukset nousevat, merkitsee jaksotus valtionosuuden liian hidasta takapainotteista maksamista oppilaitosten ylläpitäjille. Jos taas kustannukset laskisivat, joutuisi oppilaitos hallinnoimaan talouttaan epärealistisessa taloustilanteessa, mikä merkitsisi helposti talousongelmien kasautumista ajanjakson loppupuolelle.

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö (VSY) esittää, että valtionosuudet yksikköhinnat tulisi maksaa oppilaitosten ylläpitäjille mahdollisimman ajantasaisesti ja täysimääräisesti siten, kuin kustannuksissa tapahtuvat muutokset edellyttävät.
VSY ei näe, että on olemassa perusteita muuttaa vapaasta sivistystyöstä annettua lakia. Lakimuutokseen liittyvät perustelut eivät osoita muutoksen tarpeellisuutta riittävän relevantilla tavalla.

Helsingissä 28.10.2004

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO