VSY

VST 26.10.2005

Lausunto hallituksen esityksistä ja lakimuutoksista

Eduskunnan hallintovaliokunta

Asia: HE 88/2005 ja HE 112/2005 sekä LA 91/2005 ja LA 98/2005

Vapaan sivistystyö yhteisjärjestö - Samverkande bildningsorganisationerna VSY ry antaa pyydetyn lausunnon ym. hallituksen esityksistä ja lakimuutoksista.

Koska Kansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL ry sekä Suomen kansanopistoyhdistys ry toimittavat omia oppilaitosmuotojaan koskevat erilliset lausunnot, keskittyy VSY tuomaan esille joitakin yleisiä näkökulmia sekä esittämään opintokeskusten laatiman kannanoton.

Yleisesti voidaan todeta, että eri oppilaitosten omat järjestöt ovat voineet kiitettävällä tavalla olla mukana kuulemassa, seuraamassa ja vaikuttamassa opetusministeriössä tehtävään valmistelutyöhön. Kun samanaikaisesti on valmistelussa useita muutoksia, on joskus kuitenkin vaikeata ennakoida muutosten tuottamaa yhteisvaikutusta oppilaitosten talouteen. Muutosten valmistelussa olisi hyvä pitää tavoitteena rakentaa rahoitusjärjestelmää, joka tukee oppilaitosten välistä yhteistyötä ja mahdollistaa oppilaitosten monipuolisen koulutustarjonnan mahdollisimman joustavalla ja yhdenmukaisella hallinnolla.

Vapaan sivistystyön palvelujen turvaamisen ja koulutuksen järjestäjien välisen yhteistyön onnistumisen kannalta olisi hyvä tarkastella rahoitusjärjestelmien uudistustyötä kokonaisuutena huomioiden niin kunnallisten kuin yksityisten koulutuksen järjestäjien kyky sopeutua rahoitusjärjestelmien muutoksiin. Käsillä olevat muutokset pohjautuvat pääsääntöisesti tarpeeseen kehittää kuntien saamaa valtionosuutta ja kuitenkin uudistukset vaikuttavat myös yksityisten koulutuksen järjestäjien valtionosuuteen. Ehdotettu uusi nettouttamisen periaate, esimerkiksi, saattaa aiheuttaa isoja muutoksia talouden vakauteen. Olisi suotavaa, että nettouttaminen toteutettaisiin kustannusneutraalisti, kuten valmisteluvaiheessa oli ehdotettu.

VSY esittää, että nettouttamisen seurauksena vähennettävät määrärahat tulisi kohdentaa vapaan sivistystyön oppilaitoksille suuntaviivakoulutuksen rahoittamiseksi.

VSY ja opintokeskukset pitävät hallituksen esitystä HE 112/2005 vp laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta kannatettavana.

Helsinki 26.10.2005

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO