VSY

VST 16.6.2017

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle, esitys laiksi kotoutumisen edistämisestä

Vapaa Sivistystyö ry:n mielestä uusi kotouttamislaki selkeyttää maahan-muuttajien kotouttamisen suunnittelua ja toteuttamista tilanteessa, jossa Suomeen muodostuu uusi maakuntahallinto. Laki asettaa uudelle maa-kuntahallinnolle merkittävän roolin maahanmuuttajien kotoutumis-koulutuksen toteuttamisessa.

Lakiehdotuksen perusteluissa kuvataan nykyinen maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus. Perusteluissa todetaan, että myös vapaan sivistystyön piirissä annetaan ko. koulutusta. Tarkempi kuvaus koulutuksen laajuudesta ja sisällöstä kuitenkin puuttuu. Vapaassa sivistystyössä järjestettiin Leena Saloheimon tekemän selvityksen mukaan kotoutumiskoulutusta seuraavasti vuonna 2014:

  • Kotoutumissuunnitelman pohjalta järjestettyihin omaehtoisiin opintoihin osallistui vapaan sivistystyön oppilaitoksissa vuonna 2014 vähintään 4 300 henkilöä, joista naisia oli 58 prosenttia ja miehiä 48 prosenttia. Näistä opiskeli 63 prosenttia kansalaisopistoissa ja 37 prosenttia kansanopistoissa. Opetustunteja tälle ryhmälle kertyi 73 000. Opetuksessa käytettiin tai sovellettiin Opetushallituksen julkaisemia kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita.

  • Työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena järjesti maahanmuuttajakoulutusta 7 prosenttia vapaan sivistystyön 313 oppilaitoksesta. Työvoimapoliittiseen kotoutumiskoulutukseen osallistui 3 600 opiskelijaa, joista naisia oli 57 prosenttia ja miehiä 46 prosenttia. Koulutuksia oli 200 kappaletta ja opetustunteja koulutuksissa oli noin 85 000.

  • Erillisellä opintosetelirahoituksella järjestettiin maahanmuuttajien nuorisotakuukoulutusta kansalaisopistoissa ja kansanopistoissa. Opiskelijoita koulutuksessa oli 900, joista miehiä oli 53 prosenttia ja naisia 47 prosenttia. Opetustunteja annettiin 15 000. Koulutuksen sisältönä olivat mm. kielikoulutus (suomi, ruotsi, englanti), yhteiskunta- ja työelämätietous, viestintätaidot (luku ja kirjoitustaito, tietotekniikka), käden taidot, musiikki, tukiopetusta peruskouluaineissa ja elämänhallinta.

  • Tilauskoulutuksena järjestettyyn kotoutumiskoulutukseen osallistui noin 100 opiskelijaa.

  • 20 kansanopistoa järjesti NUTUKKA-koulutusta alaikäisille, yksin maahan tulleille turvapaikanhakijoille. Koulutus toteutettiin yhteistyösopimuksella sisäasiainministeriön kanssa. Koulutukseen osallistui noin 500 nuorta vuosina 2014-2016.

  • Kaikkiaan maahanmuuttajaopiskelijoita osallistui vapaana sivistystyönä järjestettyyn koulutukseen vuonna 2014 noin 55 000 opiskelijaa. Heistä maahanmuuttajakoulutukseen osallistui noin 40 000 opiskelijaa ja yleiseen koulutukseen noin 15 000 opiskelijaa.


Lakiesityksen perusteluiden mukaan kotoutumiskoulutuksen toteut-taminen pääsääntöisesti työvoimakoulutuksena tukee suuntautumista työmarkkinoille. Kotoutumiskoulutusta voidaan kuitenkin järjestää myös omaehtoisena opiskeluna. Omaehtoinen opiskelu on koulutusta, johon maahanmuuttaja hakeutuu itse tai hänet ohjataan hakeutumaan koulu-tukseen kunnan tai TE-toimiston toimesta. Se voi olla lakiesityksen perusteluiden mukaan esimerkiksi ammatillista koulutusta tai lukiossa tapahtuvaa opiskelua, mutta se voi olla myös kansalaisopistossa tai kolmannen sektorin toimesta järjestettävää koulutusta. Vapaa Sivistys-työ ry:n mielestä omaehtoinen koulutus kaikissa vapaan sivistystyön oppilaitosmuodoissa voi tarjota monipuolisia vaihtoehtoja opiskelulle ja voi vastata maahanmuuttajien koulutustarpeisiin erilaisissa elämän-tilanteissa. Siksi omaehtoisen koulutuksen merkitystä tulisi korostaa lain perusteluissa esitettyä enemmän. Omaehtoinen opiskelu kaipaa myös selkeyttämistä lain perusteluissa

Kotoutumisen alkuvaiheen palveluiden lisäksi maahanmuuttajien työllistymis- ja koulutuspolkujen toimivuus on riippuvainen siitä, kuinka yhdenvertaisesti ja kattavasti suomalainen palvelu- ja koulutusjärjestelmä on maahanmuuttajien saavutettavissa. Juuri tässä vapaan sivistystyön oppilaitokset voivat olla viranomaisten tukena. Lisäksi tavoitteena on edistää kotouttamisen monialaista yhteistyötä samoin kuin hyviä väestösuhteita yhteiskunnassa. Järjestöjen, elinkeinoelämän, vapaan sivistystyön ja muun kansalaisyhteiskunnan rooli kotoutumisen edistämisessä on merkittävä.

Lakiesityksen perusteluiden mukaan kunnassa monialaiseen yhteistyöhön osallistuisivat ainakin opetus-, varhaiskasvatus-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi sekä asumisesta vastaavat viranomaiset. Lisäksi monialaiseen yhteistyöhön osallistuisivat kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja järjestävät järjestöt, yhteisöt ja elinkeinoelämän edustajat sekä muut tahot, joilla on merkittävä rooli maahanmuuttajien kotoutumisen, hyvinvoinnin, työllistymisen, yhteiskunnallisen osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden edistämisessä. Tähän ryhmään tulisi kuulua automaattisesti myös kunnissa toimivat vapaan sivistystyön oppilaitokset.

Lakiesityksen mukaan maakunta voi halutessaan järjestää kotoutumiskoulutusta myös muuna kuin kasvupalveluna annet-tavana koulutuksena. Kunta voisi sekä järjestää kotoutumis-koulutusta että ohjata maahanmuuttajan hakeutumaan joko järjestämäänsä kotoutumiskoulutukseen tai muun toimijan järjes-tämään omaehtoiseen opiskeluun kuten nykyisinkin. Momentin tarkoittamana koulutuksena tulisi kyseeseen lähinnä työmark-kinoiden ulkopuolella olevien maahanmuuttajien koulutustarpeisiin vastaaminen, usein etenkin lapsia kotona hoitavien vanhempien osalta tai moniammatillista tukea tarvitsevien henkilöiden tai perheiden osalta. Vapaa Sivistystyö ry pitää tätä linjausta kannatettavana.

Lain perusteluissa korostetaan koulutuksen toteuttamisen jousta-vuutta ja monipuolisuutta. Tämä on tärkeä linjaus, koska koulu-tuksen toteuttaminen on nykyisin liian joustamatonta. Se ei ota huomioon tarpeeksi maahanmuuttajakoulutettavien elämäntilanteita ja niiden nopeitakin muutoksia. Siksi lakia julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta tulee uudistaa, jotta lain perusteluissa esitetyt tavoitteet voivat toteutua.

Vapaa Sivistystyö ry pitää hyvänä, että maakuntia kehotetaan uudessa laissa laatimaan maahanmuuton ja kotoutumisen maakuntaohjelma. Sama koskee kuntastrategiaa ja kuntasuun-nitelmia täydentävää kotouttamisohjelmaa.

Esityksen mukaan maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen, erityisesti omaehtoisen koulutuksen, tilastointia ja seurantaa tulisi kehittää, jotta maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksesta oli hyvä käsitys kaikilla toimijoilla. Nykytilanteen hyvä tuntemus on edellytys toiminnan kehittämiselle.

Helsingissä 14.6.2017

Vapaa Sivistystyö ry
Hallitus
psta
Aaro Harju
puheenjohtaja
Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO