VSY

VST 21.3.2017

Lausunto Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Opetushallituksesta annetun lain ja Kansallisen koulutuksen arviointike


Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut lainmuutokset koskien Opetushallitukses-ta ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksesta annettuja lakeja. Esityksissä ehdote-taan opetus- ja kulttuuriministeriön kirjanpitoyksikköön kuuluvien Kansallisen koulu-tuksen arviointikeskuksen ja ylioppilastutkintolautakunnan kanslian siirtämistä Opetus-hallituksen erillisyksiköiksi. Opetushallitus toimisi erillisyksikköjensä hallintovirastona ja järjestäisi niille hallinto- ja tukipalveluja. Lakimuutokset tulisivat voimaan 1.1.2018.


Vapaa Sivistystyö ry kannattaa esitettyjä lakimuutoksia. Olennaista on turvata erillisyk-sikköjen itsenäinen ja riippumaton toiminta niin, että hallintovirastona toimivalla Ope-tushallituksella ei olisi toimivaltaa erillisyksiköille kuuluvien tehtävien suorittamisessa. Näin voidaan turvata riippumaton, objektiivinen ja laadukas arviointitoiminta myös tulevaisuudessa.


Helsingissä 7.3.2017
Vapaa Sivistystyö ry
Hallitus
psta
Aaro Harju
puheenjohtaja

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO