VSY

VST 8.11.2016

Lausunto opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Eduskunta
Sivistysvaliokunta

HE 177/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Vapaa Sivistystyö ry toteaa, että kilpailukykysopimuksen oli tarkoitus pienentää työnantajien työvoimakustannuksia, jotta suomalaisen työn kilpailukyky paranisi ja/tai työnantajilla olisi mahdollisuus palkata uutta työvoimaa ja vähentää näin työttömyyttä ja sen yhteiskunnalle aiheuttamia kustannuksia. Yritysmaailmassa näin tapahtuu kilpailukykysopimuksen ansiosta, mutta vapaassa sivistystyössä ei. Syynä on se, että valtio leikkaa lakiehdotuksella pois vapaan sivistystyön työnantajilta sen hyödyn, mikä kilpailukykysopimuksesta piti tulla. Lisäksi sopimuksen ei alun perin pitänyt koskettaa yksityisiä koulutuksen järjestäjiä.

Hallitus esitti syyskauden aluksi eduskunnalle ensi vuoden talousarvionehdotuksen, jossa vapaan sivistystyön rahoitusta edelleen leikataan. Samanlainen käytännön vaikutus on lailla, jolla jäädytettiin valtionosuusindeksit ainakin vuoteen 2019 asti.

Vapaan sivistystyön valtionosuuksia ja valtionavustuksia leikattiin 11,5 miljoonaa euroa vuonna 2012 ja 10 miljoonaa euroa vuonna 2015. Ensi vuonna on edessä 11,6 miljoonan euron leikkaus, jos eduskunta hyväksyy hallituksen talousarvioesityksen. Hallitus esittää talousarvioehdotuksessaan eduskunnalle 146,3 miljoonan euron rahoitusta vapaalle sivistystyölle vuodelle 2017.

Edellinen hallitus tavoitteli koulutuksen rakenteellista uudistamista ja järjestäjäverkoston kehittämistä (HE 306/2014vp). Esitys järjestäjä- ja ylläpitäjäverkon kehittämisestä ja toisen asteen koulutuksen rahoituksen uudistamisesta kuitenkin raukesi ja samalla peruuntuivat vuodelle 2017 päätetyt säästöt vuosia 2015-2018 koskevassa julkisen talouden suunnitelmassa. Vapaan sivistystyön osalta säästöt jätettiin kuitenkin voimaan ja valtion talousarviokehykseen. Niinpä ensi vuonna kohdistetaan ns. rakenteellisia säästöjä vapaalle sivistystyölle 8,5 miljoonaa euroa. Kysymys on puhtaasti valtion tuen leikkauksesta.

Vapaan sivistystyön oppilaitosten valtionosuuksien ja valtionavustusten leikkaukset ovat heikentäneet ja heikentävät kansalaisten koulutuksellista tasa-arvoa, koska opetustarjontaa on jouduttu supistamaan ja opetuksen hintaa nostamaan. Samalla koulutuksen alueellinen tasa-arvo on heikentynyt, koska opetusta on jouduttu keskittämään aikaisempaa enemmän taajamiin ja keskuksiin. Kansanopistojen osalta ongelmaksi on muodostunut myös kiinteistöjen ylläpitäminen. Internaattipedagogiikka on ollut keskeinen opetus- ja kasvatusmenetelmä kansanopistoissa yli 100 vuoden ajan, joten mahdollinen kiinteistöistä luopuminen iskee kansanopistopedagogiikan ytimeen.

Vapaa Sivistystyö ry esittää, että eduskunnan sivistysvaliokunta toteaa lausunnossaan, että hallituksen lakiehdotus vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta hylätään sen vuoksi, että se vahingoittaa kohtalokkaasti vapaan sivistystyön oppilaitosten toimintaedellytyksiä, kun otetaan huomioon hallituksen kaikki leikkausesitykset vapaaseen sivistystyöhön vuodelle 2017.

Helsingissä 8. 11.2016

Vapaa Sivistystyö ry

Hallitus
psta

Aaro Harju
puheenjohtaja

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO