VSY

VST 10.10.2016

Lausunto hallituksen esityksestä vuoden 2017 talousarvioksi

Eduskunta
Sivistysvaliokunta

HE 134/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017

Opettajankoulutuksen ja opettajien täydennyskoulutuksen kehittämisen nykyvaihe, erityisesti ammattiopetuksen ja varhaiskasvatuksen osalta. Lasten ongelmien varhainen havaitseminen ja syrjäytymiskehityksen estäminen.

Vapaan sivistystyön oppilaitoksissa opettaa noin 2 000 päätoimista opettajaa ja monia tuhansia tuntiopettajia. Opetusalat vaihtelevat vapaatavoitteisesta opetuksesta ammatilliseen koulutukseen, lasten, nuorten ja aikuisten taiteen perusopetukseen, perus- ja lukio-opetukseen, avoimeen korkeakouluopetukseen sekä laaja-alaiseen, eri koulutusmuodot kattavaan maahanmuuttajakoulutukseen. Opetuksessa ovat mukana kaikki opiskelija- ja ikäluokat lapsista seniori-ikäisiin.

Vapaa Sivistystyö ry on useasti kiinnittänyt huomiota vapaan sivistystyön opettajien täydennyskoulutukseen. Opettajien oma auskultointi ja vapaan sivistystyön VSOP-ohjelma kehittivät aikanaan vapaan sivistystyön opettajuutta ottamalla huomioon monimuotoisen opetustarjonnan ja oppijajoukon sekä opetuksen pedagogisen ja didaktisen omaleimaisuuden. Vapaan sivistystyön opettajien osaamista on lisätty 2000-luvulla Osaava-ohjelman puitteissa, josta on erittäin hyvät kokemukset. Tässä koulutuksessa on otettu huomioon myös paikalliset ja alueelliset koulutustarpeet ja niihin vastaaminen. Valitettavasti tämänkin koulutuksen rahoitus on loppumassa, ja opettajien mahdollisuus osaamisensa lisäämiseen heikentyy.

Opettajat Suomessa 2014 -tutkimuksen mukaan vapaan sivistystyön opettajat osallistuvat täydennyskoulutukseen muita vähemmän. Koska vapaan sivistystyön opetusvolyymit ovat kuitenkin suuret, opettajien merkitys suomalaiseen sivistykseen on merkittävä. Tästäkin syystä systemaattisen täydennys- ja jatkokoulutuksen tarve on suuri. Täydennyskoulutuksessa on otettava huomioon päätoimisten ja tuntiopettajien erityistarpeet sekä vapaan sivistystyön tarve kehittää opettajien sivistyspedagogista osaamista tavalla, joka varmistaa laadukkaan opetuksen myös tulevaisuudessa. Tähän tarvitaan riittävät resurssit.

Vapaa Sivistystyö ry esittää, että eduskunta korottaa opettajien täydennys- ja lisäkoulutukseen osoitettuja määrärahoja vuodelle 2017 ja että näitä määrärahoja käytetään myös vapaan sivistystyön opettajien täydennyskouluttamiseen.

Lasten ja nuorten pahoinvointi sekä syrjäytyminen ovat lisääntyneet viime vuosina monista eri syistä. Tämä on kansantaloudellisesti kallista ja inhimillisesti traagista.

Vapaan sivistystyön oppilaitokset tekevät erinomaista ennalta ehkäisevää varhaiskasvatusta esimerkiksi antamalla taiteen perusopetusta, työskentelemällä yhteistyössä jäsenjärjestöjen ja kumppaneiden kanssa sekä alaikäisten maahanmuuttajien parissa. Opintoseteliavustuksilla on voitu tukea nuorten opinnollista kuntoutusta vapaan sivistystyön oppilaitoksissa.

Valmentavat ja oppimisvalmiuksia lisäävät opinnot tähtäävät samoihin päämääriin ja tuottavat hyviä tuloksia kustannustaloudellisesti. Julkisen talouden säästöt uhkaavat laadukasta, ennalta ehkäisevää opetusta myös vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Työttömyys on kasvava hukattujen resurssien ongelma. Hallitus on kiinnittänyt huomiota työttömien ohjaukseen esimerkiksi haastattelujen avulla. Tätä tehtävää voivat toteuttaa vapaan sivistystyön oppilaitokset työvoimaviranomaisten tukena. Vapaan Sivistystyön opetus- ja ohjausvalmiuksia käyttämällä voidaan kohdentaa resursseja erityisesti nuorten työttömien ohjaukseen ja tukemiseen.

Vapaa Sivistystyö ry korostaa lasten ongelmien varhaisessa havaitsemisessa ja syrjäytymiskehityksen estämisessä eri tahojen nykyistä vahvempaa yhteistyötä sekä vapaan sivistystyön oppilaitosten tärkeää roolia ennalta ehkäisevässä ja osaamista sekä kasvua tukevassa koulutuksessa.

Helsingissä 7.10.2016

Vapaa Sivistystyö ry

Hallitus
psta

Aaro Harju
puheenjohtaja
Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO