VSY

VST 12.9.2016

Lausunto opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lausunto hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Lakiehdotus vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta


1. Oppilaitosten yksikköhinnasta tehtävät vähennykset. Pykälä 11b. Vapaan sivistystyön oppilaitosten osalta määrättäviin ja kansalaisopistojen osalta säädettäviin keskimääräisiin yksikköhintoihin tehtäisiin vuoden 2017 indeksikorotus laskennallisesti, mutta vastaavan suuruinen säästö huomioitaisiin 11 b §:n 1 momentin mukaisissa euromäärissä. Säästön vaikutus ehdotetaan tehtävän pysyväksi. Vastaavalla tavalla säädettäisiin vuosittain vuosina 2018—2019.

Euromääräisen vähennyksen lisäys koulutusmuodoittain lakiehdotuksen mukaan: ind. jäädytys v.2017
1) kansanopiston opiskelijaviikon osalta 2,61 euroa, eli vähennys on 12,08 euroa;
2) valt. liikunnan koulutuskeskuksen opiskelijavuorokauden osalta 0,84 euroa, eli vähennys on 3,65 euroa;
3) kansalaisopiston opetustunnin osalta 0,77 euroa, eli vähennys on 3,43 euroa;
4) kesäyliopiston opetustunnin osalta 1,32 euroa, eli vähennys on 6,32 euroa;
5) opintokeskuksen opetustunnin osalta 1,11 euroa, eli vähennys on 4,22 euroa.

Vapaa Sivistystyö ry esittää painokkaasti, että ehdotettu vähennysten lisäys jätetään toteuttamatta vuonna 2017 ja siitä eteenpäin. Tällä vähennyksellä vaikeutetaan entisestään vapaan sivistystyön oppilaitosten toimintaedellytyksiä, koska valtiontuki on supistunut vuodesta 2011 lähtien ja koska kustannustaso nousee koko ajan. Vapaan sivistystyön oppilaitokset ovat matalan kynnyksen oppimispaikkoja, joihin myös vähävaraisemmat ihmiset ovat voineet osallistua. Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden määrä on myös lisännyt tarvetta vapaan sivistystyön koulutukseen. Oppilaitosten perustehtävä vaarantuu pysyvästi, jos opetusten hintoja joudutaan tämän vähennyksen vuoksi entisestään nostamaan.

Vapaa Sivistystyö ry esittää, että indeksisidonnaisuus palautetaan vapaan sivistystyön valtionosuusrahoitukseen. Sidonnaisuuden palauttaminen on välttämätöntä oppilaitosten pitkäjänteiselle toiminnalle, jotta kustannuskehitykseen voidaan vastata nostamatta koko ajan hintoja tai supistamatta koulutustarjontaa, jolle on laajaa kysyntää koko maan alueella.

Helsingissä 10.8. 2016

Vapaa Sivistystyö ry
Hallitus
psta

Aaro Harju
puheenjohtaja
Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO