VSY

VST 13.5.2016

Lausunto Valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017—2020

Eduskunta
Sivistysvaliokunta

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020

Valtionosuuksiin ei tehdä indeksikorotuksia vuosina 2017-2019. Uutena sopeutustoimena hallitusohjelman liitteen 6 indeksisäästöihin sisältyvien menojen kokonaisuuteen kohdistetaan 0,85 prosentin suuruinen tasasuuruinen lisävähennys. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla lisävähennys kompensoidaan täysimääräisesti vastaavin määrärahalisäyksin.

Vapaa Sivistystyö ry pitää hyvänä hallituksen linjausta ja edellyttää, että hallitus pitää kiinni tästä lupauksesta vuodet 2017-2020. Tosin Vapaa Sivistystyö ry korostaa, että indeksien pitkäaikainen jäädytys supistaa oppilaitosten koulutusresurssia ja vaikuttaa negatiivisesti koulutuksen määrään ja koulutuksen sosiaaliseen ja alueelliseen tasa-arvoon.

Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä on tarkoitus uudistaa osana ammatillisen koulutuksen reformia vuodesta 2018 alkaen. Samalla uudistetaan ammatillisen koulutuksen sääntely- ja ohjausjärjestelmä sekä rakenteet.

Ammatilliseen koulutukseen kohdennetaan 190 miljoonan euron määrärahan säästö vuodesta 2017 lukien. Säästö toteutetaan määräämällä ammatillisen peruskoulutuksen rahoituksen perusteena oleva opiskelijamäärä järjestämislupien mukaista enimmäisopiskelijamäärää alhaisemmalle tasolle(vuonna 2017 noin 90 prosenttia lupien enimmäisopiskelijamäärästä).

Vapaa Sivistystyö ry pitää tärkeänä, että vapaan sivistystyön oppilaitosten osaaminen hyödynnetään jatkossakin toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa, ja määrärahasäästöt toteutetaan niin, että opetuksen laadukas toteuttaminen ei vaarannu.

Vanhempien tulojen vähentävästä vaikutuksesta opintorahaan luovutaan itsenäisesti asuvien 18- ja 19-vuotiaiden toisen asteen opiskelijoiden osalta.

Syksyn 2017 budjettiriiheen mennessä valmistellaan esitys sekä toisen että korkea-asteen opiskelijoiden siirtämisestä yleisen asumistuen piiriin.

Vapaa Sivistystyö ry tervehtii tyytyväisyydellä näitä uudistuksia.

Vapaa Sivistystyö ry kiinnittää sivistysvaliokunnan huomiota siihen, että edellinen hallitus päätti leikata vapaan sivistystyön valtionrahoitusta 5,4 prosenttia vuonna 2017, ja että tämä leikkaus on pidetty voimassa. Eli säästötoimenpiteet jatkuvat vapaan sivistystyön osalta.

Helsingissä 27.4.2016

Vapaa Sivistystyö ry

Hallitus

psta

Aaro Harju
puheenjohtaja

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO