VSY

VST 21.10.2014

OKM:n tulevaisuuskatsaus 2014

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetusministeri Krista Kiuru
Valtiosihteeri Kari Anttila
Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen
Johtaja Kirsi Kangaspunta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut tulevaisuuskatsauksen "Osaamisella ja luovuudella hyvinvointia" (OKM:n julkaisuja 2014:18). Katsauksen ovat laatineet ministeriön virkamiehet ja toimialan asiantuntijat. Katsauksen tarkoitus on palvella poliittisia päätöksentekijöitä. Sitä käytetään hyödyksi myös ministeriön sekä hallinnonalan virastojen ja laitosten strategisessa suunnittelussa ja ohjauksessa. Sen aikajänne on kaksi lähintä hallituskautta.

Tulevaisuuskatsaus sisältää hyvin realistisen tavoiteasetannan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle. Tavoitteena on laittaa osaamisen ketju kuntoon varhaiskasvatuksesta korkea-asteeseen. Erityinen huomio kiinnitetään ketjun alkupäähän, koska se rakentaa oppimisen perustan ja luo tasa-arvoiset lähtökohdat koulutuspolulle. Siirtyminen perusasteelta toisen asteen koulutukseen halutaan varmistaa ja ammatillista koulutusta vahvistaa. Korkeakouluopetuksen korkeasta tasosta ja kansainvälisestä kilpailukyvystä kannetaan aiheellista huolta.

Tulevaisuuskatsaus sisältää vahvat kirjaukset myös kulttuurista, nuorisotyöstä ja liikunnasta. Luovien alojen kehittymismahdollisuuksia pidetään hyvinä ja aineettoman arvonluonnon kehittämistoimia halutaan vahvistaa. Liikunta halutaan läpileikkaavasti mukaan kaikkeen yhteiskuntapolitiikkaan.

Tulevaisuuskatsaus huomioi hyvin kansalaisten osallisuuden ja osallistumisen sekä kansalaisjärjestöjen merkityksen suomalaisten arjessa ja yhteiskunnan kokonaisuudessa. Aktiivista kansalaisuutta ei unohdeta. Lisäksi opetus- ja kulttuuritoimen rakenteita, rahoitusta ja ohjausta halutaan uudistaa. Katsauksen mukaan julkisen sektorin vähenevien taloudellisten voimavarojen ja kokonaisohjauksen vahvistumisen vuoksi hyvinvointiyhteiskunnan kehittäminen edellyttää hallinnonalan toimintojen uudelleen arviointia, rakenteiden ja ohjauksen uudistamista sekä uusia tapoja palveluiden järjestämiseen.

Ainoa, mikä hyvästä tulevaisuuskatsauksesta puuttuu, on vapaa sivistystyö ja sen vaikuttavuudelle kohdistetut odotukset. Miljoonan opiskelijan koulutus- ja toimintakokonaisuus sivuutetaan täydellisesti. Vapaa sivistystyö olisi ollut luontevaa ja perusteltua mainita ainakin kahdessa kohdassa katsausta: oppimis- ja koulutusosiossa sekä hyvinvoiva ja osallistuva kansa -kohdassa.

Helsingissä 7.10.2014

Vapaa Sivistystyö ry

Hallitus
psta
Aaro Harju
puheenjohtaja

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO