VSY

VST 9.5.2014

Lausunto valtioneuvoston demokratiapoliittisesta selonteosta 2014

Eduskunta
Sivistysvaliokunta

VNS 3/2014 vp Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen - Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014

Sivistysvaliokunnan pyyntöön koskien selonteon demokratiakasvatusta koskevia linjauksia Vapaa Sivistystyö ry lausuu seuraavaa:

1. Asiakirja on merkittävä kokonaisuus, joka toteuttamalla suomalaista demokratiaa voidaan vahvistaa kansalaisten (nuorten ja aikuisten) keskuudessa. Selonteon demokratiakasvatusta koskevat linjaukset ovat yksi selonteon tärkeimmistä ehdotuskohdista.

2. Yhdistys pitää selonteon linjauksia hyvinä ja oikeisiin asioihin keskittyvinä. Linjaukset jäävät kuitenkin yleisten toiveiden ja suositusten tasolle. Jotta selonteon tarkoitus toteutuisi, tulisi linjausten olla esitettyä konkreettisempia. Lisäksi esityskohdat tulisi vastuuttaa viranomaisille ja ao. tahoille.

Liitto esittää linjausten uudelleen muotoilua seuraavalla tavalla:

1. Koulujen toimintakulttuuria uudistetaan vahvistamaan oppilaiden ja opiskelijoiden osallistumista ja vaikuttamista. Opetushallitus valmistelee tarvittavat tuki-materiaalit kouluille.

2. Oppilaskuntien toimintaa kehitetään yhteisin valtakunnallisin toimenpitein. Vastuutaho on Opetushallitus.

3. Kodin, koulun, kansalaisjärjestöjen sekä järjestöjä lähellä toimivien vapaan sivistystyön oppilaitosten osuutta demokratiakasvatuksessa vahvistetaan luomalla nykyistä avoimemmat ja toimivammat yhteistyöverkostot. Vastuutaho on opetus- ja kulttuuriministeriö.

4. Demokratiakasvatusta ja osallistumismenetelmien sisältöä opettajankoulutuksessa ja opettajien täydennyskoulutuksessa uudistetaan yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen sekä opettajankoulutusta antavien yliopistojen kesken.


5. Koulujen ja päättäjien vuorovaikutusta lisätään osana demokratiakasvatusta. Menetelmänä on mm. kunnallisten päättäjien, puolueiden ja kansalaisjärjestöjen vierailut kouluissa. Vastuutaho on Opetushallitus.

6. Nuorisolaki uudistetaan. Siinä arvioidaan nuorten osallisuutta koskevien säännösten toimivuus. Vastuutaho on opetus- ja kulttuuriministeriö.Helsingissä 9. päivänä toukokuuta 2014

Vapaa Sivistystyö ry

Hallitus
psta

Aaro Harju, puheenjohtaja

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO