VSY

VST 9.5.2014

Sisäministeri Räsäselle 9.5. luovutettu kirjelmä

Sisäministeri Päivi Räsänen

Vapaan sivistystyön oppilaitoksia on Suomessa yli 300 eri puolilla maata. Kansalais- ja työväenopistoissa, kansanopistoissa, opintokeskuksissa ja sivistysliitoissa, kesäyliopistoissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa opiskelee vuosittain noin miljoona nuorta ja aikuista. Opetus koostuu yleissivistävistä opinnoista sekä ammatillisesta ja ammattisivistävästä koulutuksesta. Ammatillisia linjoja ovat mm. nuoriso-, vapaa-ajan ja liikunnanohjaus, kulttuurityö sekä lapsi- ja perhetyö.

Vapaan sivistystyön oppilaitoksista kansalaisopistot ja kansanopistot toteuttavat tällä hetkellä nuorisotakuuseen liittyvää nuorten koulutustakuuta. OKM tukee koulutusta 2 miljoonan euron erillismäärärahalla. Koulutus on rajattu koskemaan vain maahanmuuttajanuoria. Lisäksi mm. kansanopistot ovat käyttäneet opintosetelirahoitusta jatkokoulutuspaikkaa vaille jääneiden nuorten koulutuksessa.

Hyvä esimerkki vapaan sivistystyön kyvystä pureutua yhteiskunnallisiin ongelmiin on myös opinnollinen kuntoutus, jonka avulla voidaan luoda tasavertainen opiskelumahdollisuus niille, jotka tarvitsevat erityistä tukea opinnoissaan.
Vapaan sivistystyön oppilaitoksilla on valmius ottaa nykyistä suurempi vastuu oppivelvollisuuden pidentämisen käytännön toteutuksesta sekä nuorten yhteiskunta- ja koulutustakuun käytännön toteuttamisesta ja vakiinnuttamisesta.

Lisäksi maahanmuuttajien koulutuksessa vapaan sivistystyön oppilaitoksilla on vahvaa kokemusta. Esimerkiksi kansanopistojen opiskelijoista yli 20 prosenttia (1500) on maahanmuuttajia. Oppilai-toksissa ovat valmiina opetusresurssit sekä opetus- ja majoitustilat. Tämä resurssi kannattaisi hyödyntää nykyistä tehokkaammin vaikean yhteiskunnallisen ongelman ratkaisemisessa.

Vapaan sivistystyön valtionosuutta ja valtionavustusta on leikattu viime vuosina voimakkaasti. Kansanopistojen valtionosuutta on supistettu 9,8 prosenttia, kansalaisopistojen 5,5 prosenttia ja opintokeskusten 2,7 prosenttia vuosina 2007-2012. Lisäksi esimerkiksi opintokeskusten laatu- ja kehittämisavustukset ovat pudonneet kolmen viime vuoden aikana 39 prosenttia. Koulutuksen samanaikainen suuri kysyntä edellyttäisi päinvastoin valtion tuen kasvattamista. Vapaan sivistystyön oppilaitokset tuottavat 11-76 prosenttia enemmän koulutusta kuin mihin valtio ohjaa tukea.

Valtioneuvosto päätti kevään budjettiriihessä uusista valtiontuen leikkauksista. Vapaalta sivistystyöltä edellytetään 33 miljoonan euron säätöä, josta valtiontuen leikkaus on 18,5 mil-joonaa euroa vuosina 2015-2017. Säästövaade on 20 prosenttia vapaan sivistystyön valtion-tuesta (164 miljoonaa euroa).

Vapaa Sivistystyö ry esittää, että

  1. Valtio turvaa vapaan sivistystyön oppilaitosten toimintaedellytykset suuren valtiontuen leikkauksen oloissa ohjaamalla vapaan sivistystyön oppilaitoksille erityisrahoitusta yhteiskunnallisesti tärkeiden tehtävien hoitamiseen (esim. nuorten koulutustakuukoulutus ja maahanmuuttajien kieli- ja kotouttamiskoulutus).

  2. Ministeriöt hyödyntävät nykyistä enemmän vapaan sivistystyön oppilaitosten osaamista ja tiloja nuorten yhteiskuntatakuun toimenpiteiden toteuttamisessa sekä aikuisten työssä jaksamisessa. Näin pidennetään työuria työuran alku- ja loppupäästä.

  3. Vapaan sivistystyön oppilaitosten valmentavaa ja ohjaavaa koulutusosaamista hyödynnetään nykyistä enemmän, jotta nuorisotakuun piirissä olevilla nuorilla (mm. työttömät nuoret työnhakijat, maahanmuuttajanuoret ja nuoret, jotka eivät ole missään koulutuksessa) ovat valmiudet siirtyä ammatilliseen koulutukseen (mm. elämänhallinta ja oppimisvalmiudet). Samalla vähennetään ammatillisen koulutuksen keskeyttämisiä.

  4. Nuorisotakuun rahoitus vakiinnutetaan vapaan sivistystyön valtionosuusjärjestelmän kautta uudistamalla lakia vapaasta sivistystyöstä. Välittömänä toimenpiteenä hyödynnetään koulutustakuun rahoitukseen osoitettuja määrärahoja esimerkiksi opintosetelirahoituksena. Lisäksi parannetaan opiskelijoiden opintososiaalisia tukia.

  5. Vapaan sivistystyön valmentava ja valmistava opetus tulee saada maksuttomaksi opiskelijalle muun saman yhteishaun piirissä olevan koulutuksen tapaan.

  6. Valtio hyödyntää kansanopistojen osaamista ja tiloja oppivelvollisuuden pidentämisen toteuttamisessa. Kansanopistoilla on kokemusta peruskoulu- ja lukio-opetuksen järjestämisestä vuosien ajalta.


Helsingissä 9. päivänä toukokuuta 2014

Vapaa Sivistystyö ry

Aaro Harju, puheenjohtaja
Jyrki Ijäs, varapuheenjohtaja
Tapio Kujala, varapuheenjohtaja J
Jaana Nuottanen, hallituksen jäsen

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO