VSY

VST 28.4.2014

Euroopan komissio: ALV-säädöstön uudistaminen

Euroopan komissio

Consultation on Review of existing VAT legislation on public bodies and tax exemptions in the public interest

Finnish Adult Education Association (Vapaa Sivistystyö ry, Fritt Bildningsarbete rf)) haluaa ensin tuoda esiin joitakin yleisiä huomioita, jotka ovat keskeisiä vapaan sivistystyön koulutuksen tuottamisen näkökulmasta:

 • Kun koulutukselta ei peritä arvonlisäveroa (VAT), sillä on monia positiivisia vaikutuksia, joita asiakirjassa ei nosteta lainkaan esiin. Olennaisimpana on se, että ihmisten pääsy koulutukseen helpottuu, kun hintoja ei tarvitse veron vuoksi nostaa. Tällä on suuri merkitys erityisesti vähävaraisille ihmisille ja koulutukselliselle tasa-arvolle.
 • EU:n 2020 -stategiassa korostetaan aikuiskoulutuksen tärkeyttä, koska se on Euroopan keskeisin menestystekijä. Aikuiskoulutuksen VAT toimisi vastoin tätä tavoitetta, koska se vähentäisi ihmisten osallistumista koulutukseen. Tarve on päinvastoin lisätä koulutusta, jotta strategian tavoite saavutetaan.
 • Kansainvälisen aikuiskoulutustutkimuksen PIAAC:n tulokset osoittavat, että aikuisväestön osaamisessa on vakavia puutteita. Aikuisten koulutusta tulee lisätä, ei vähentää, minkä vero väistämättä aiheuttaa.
 • VAT jäisi vapaan sivistystyön oppilaitoksille pelkäksi kustannukseksi, koska ne eivät voisi vähentää VAT:a kuten yritykset pystyvät tekemään.

Kuulemisasiakirjassa esitetään erilaisia vaihtoehtoja arvonlisäverovelvollisuuden ulottamiseksi julkisiin palveluihin ja yleishyödylliseen toimintaan.

Vastauksena esitettyihin kysymyksiin Vapaa Sivistystyö ry toteaa seuraavaa:

 • Suomen nykyinen järjestelmä on selkeä, hyvä ja toimiva. Se ei aiheuta mitään ongelmia vapaan sivistystyön käytännön toiminnalle, ei kansallisesti eikä kansainvälisesti.
 • nykyinen järjestelmä ei vääristä kilpailua, koska vapaa sivistystyö ei kilpaile yksityisen koulutustarjonnan kanssa
 • järjestelmä ei ole millään tavalla monimutkainen, päinvastoin erittäin selkeä, eikä se ole ei-yhdenmukainen
 • järjestelmä ei aiheuta mitään ylimääräisiä kustannuksia.

Vapaa Sivistystyö ry torjuu jyrkästi kaikki esitetyt uudistusesitykset tarpeettomina ja turhina ja esittää ne kaikki hylättäviksi seuraavilla perusteluilla:

 • vapaan sivistystyön koulutus ei kilpaile yksityisen koulutustarjonnan kanssa eikä vääristä näin kilpailuolosuhteita. Koulutus toteutetaan pienissä yksiköissä tasaisesti koko maan alueella. Kurssitarjonta on monipuolisuudessaan valtava, minkä vuoksi useimmilla kursseilla on pienet opiskelijamäärät. Tällainen koulutuksen järjestäminen ei ole kaupallisilla perusteilla kannattavaa eikä kiinnostavaa. Kurssien hinnat ovat erittäin edulliset julkisen tuen ansiosta.
 • vapaan sivistystyön oppilaitokset eivät tuota voittoa eivätkä jaa voittovaroja ylläpitäjilleen tai omistajilleen. Niiden perustehtävä on palvella suomalaisia monipuolisella ja edullisella koulutustarjonnalla. Koulutuksen mahdolliset tuotot käytetään koulutuksen kehittämiseen tai koulutustilojen kunnostamiseen.
 • vapaa sivistystyö tuottaa henkistä, kulttuurista ja sosiaalista hyvinvointia sekä lisää yhteisöllisyyttä. Näillä lisätään ihmisten elämänlaatua sekä edistetään terveyttä ja sosiaalista kestävyyttä. Nämä eivät ole kaupallisia tai taloudellisia arvoja, joilla on jokin hintalappu. Nämä ovat yleishyödyllisiä arvoja ja siis ei-verotettavia.
 • vapaa sivistystyö saa tärkeän osan rahoituksestaan valtion ja kuntien rahoituksesta eli julkisesta tuesta. Ei ole perusteltua, että tämän tuen avulla järjestettyä koulutusta aletaan verottaa.
 • noin puolet suomalaisista vapaan sivistystyön oppilaitoksista on kuntien ylläpitämiä oppilaitoksia. Näiden toiminnan verottaminen ei ole missään oloissa perusteltua, koska ne ovat osa julkista palvelutehtävää.
 • koulutuksen saattaminen verotuksen piiriin poistaa nykyisen selkeän järjestelmän, lisää monimutkaisuutta ja aiheuttaa turhaa työtä oppilaitoksille

Edellä olevilla perusteilla vapaan sivistystyön koulutustarjonnan saattaminen verolliseksi ei ole millään tavalla perusteltua.

Helsingissä 15. päivänä huhtikuuta 2014

Vapaa Sivistystyö ry
Hallitus

psta

Aaro Harju
puheenjohtaja

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO