VSY

VST 28.10.2013

Lausunto opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettujen lakien muuttamisesta

Eduskunnan sivistysvaliokunta

HE 115/2013 vp eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, vapaasta sivistystyöstä annetun lain 12a §:n muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta

1) Hallitus esittää eduskunnalle, että vapaasta sivistystyöstä annetun lain yksikköhintaa koskevaa väliaikaista säännöstä muutettaisiin niin, ettei yksikköhintoihin tehtäisi kustannustason muutoksesta aiheutuvia tarkistuksia myöskään vuonna 2014.

Vapaa Sivistystyö ry vastustaa voimakkaasti hallituksen esitystä. Valtiontalouden säästötoimien johdosta vapaan sivistystyön oppilaitosten yksikköhintojen valtionosuusindeksitarkistukset jätettiin tekemättä vuonna 2013 vapaasta sivistystyöstä annettuun lakiin väliaikaisesti lisätyn 12a §:n nojalla. Vapaa Sivistystyö ry esittää, että eduskunta hylkää hallituksen lakiehdotuksen vapaasta sivistystyöstä annetun lain yksikköhintaa koskevan väliaikaisen säännöksen 12a muuttamisesta.

Vapaalle sivistystyölle eli kansalaisopistojen, kansanopistojen, opintokeskusten, kesäyliopistojen ja liikunnan koulutuskeskusten opetukselle on kysyntää. Oppilaitokset järjestävät jo nyt enemmän koulutusta kuin minkä valtionosuus kattaa suuren kysynnän vuoksi. Eräissä oppilaitosmuodoissa valtionosuus kattaa vain noin 60 prosenttia opetustunneista.

Vapaan sivistystyön oppilaitosten suuri vahvuus on se, että koulutus tavoittaa kaikki ikä- ja sosioekonomiset ryhmät ja myös matalamman koulutuksen omaavat kansalaiset eri puolilla maata. Valtion tuen avulla opintomaksut on voitu pitää tasolla, joka on mahdollistanut koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamisen. Hallituksen esityksen vuoksi näiden yhteiskuntapoliittisesti tärkeiden tavoitteiden toteuttaminen kuitenkin vaikeutuu ja jopa vaarantuu.

Vapaan sivistystyön kehittämis- ja uudistamishankkeissa on 1990-luvulta lähtien korostettu sitä, että muutoksia ja uudistuksia tehdään perusrahoitusta vaarantamatta. Hallituksen esitys leikkaa tosiasiallisesti nimenomaan oppilaitosten perusrahoitusta, koska valtionosuus ei seuraa kustannustason nousua. Oppilaitosten pitkäjänteinen kehittäminen on mahdotonta, jos perusrahoitukseen ei voi luottaa.

2) Hallitus esittää eduskunnalle, että opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain yksikköhinnan laskemista koskevia väliaikaisia vuoden 2015 loppuun voimassa olevia säännöksiä muutettaisiin niin, ettei vuonna 2014 tehtäisi kustannustason muutoksesta aiheutuvia tarkistuksia lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen, ammattikorkeakoulujen ja opetustuntikohtaisesta rahoitettavan taiteen perusopetuksen keskimääräisiin yksikköhintoihin. Lakiin lisättäisiin myös väliaikaiset säännökset lukioiden ja ammatillisen peruskoulutuksen keskimääräisen yksikköhinnan alentamisesta vuonna 2014.

Vapaa Sivistystyö ry ei pidä hallituksen esitystä perusteltuna, koska kustannustason nousun huomiotta jättäminen ja keskimääräisen yksikköhinnan alentaminen vaikeuttaa oppilaitosten kykyä järjestää laadukasta lukio- ja ammatillista koulutusta. Indeksitarkistusten toteuttamatta jättäminen heikentää myös lapsille ja nuorille tärkeän taiteen perusopetuksen toteuttamista.

Suomen menestys lepää osaavien ihmisten varassa. Korkeatasoinen koulutus on avainasemassa. Kansainväliset Pisa- ja PIAAC-tulokset osoittavat, että Suomi on koulutuksen osalta maailman kärkimaita. Tärkeä havainto PIAAC-tuloksissa on myös se, että Suomen ohella Ruotsi ja muut Pohjoismaat pärjäsivät tutkimuksessa hyvin. Kaikissa maissa on laaja vapaan sivistystyön opetus. Tätä Suomelle tärkeää menestystekijää ei ole järkevää vaarantaa. Valtion tuen tosiasiallinen leikkaaminen tekee kuitenkin juuri näin. Siksi hallituksen esitykset on perusteltua hylätä.

Helsingissä 23. päivänä lokakuuta 2013

Vapaa Sivistystyö ry
Hallitus
psta

Aaro Harju
Puheenjohtaja

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO