VSY

VST 15.10.2013

Vastine OKM:n VN:lle lähettämään kirjeeseen kuntien tehtävien vähentämisestä

Arvoisa vastaanottaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt kirjeen valtiovarainministeriölle 30.9.2013 koskien kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämistä. Kirje herättää vapaan sivistystyön toimijoiden keskuudessa hämmästystä ja syvää huolta. Kirjeessä esitetään, että vapaan sivistystyön valtion rahoitusta vähennetään 20 miljoonaa euroa.

Esityksen sisältö ja ajankohta yllättävät. Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistämässä vapaan sivistystyön rahoitusjärjestelmän uudistamisen. Olisi ollut perusteltua käsitellä tällainen asia perustettavassa työryhmässä tämän syksyn ja ensi kevään aikana. Vapaan sivistystyön toimijoiden piirissä on totuttu siihen, että isot ratkaisut tai muutokset valmistellaan tai ainakin käsitellään yhdessä toimialan järjestöjen kanssa. Nyt tästä hyvästä käytännöstä on poikettu tämän esityksen osalta, mitä Vapaa Sivistystyö ry pitää valitettavana.

Esitys vaikuttaisi toteutuessaan kansalaisopistojen ja kesäyliopistojen rahoitukseen. Kansalaistopistojen koulutustarjonta supistuisi dramaattisesti, erityisesti harvaan asutuilla alueilla mutta myös monissa kaupungeissa, ja opiskelumaksut nousisivat merkittävästi nykyisestä. Kansalaisopistojen, kuten muunkin vapaan sivistystyön kohtuuhintaisella koulutuksella on varmistettu se, että kaikilla suomalaisilla, myös vähävaraisilla ja maahanmuuttajilla, on mahdollisuus osallistua omaehtoiseen itsensä kehittämiseen ja sivistämiseen. Tätä on myös poliittinen päätöksentekijä pitänyt tähän asti tärkeänä, mistä osoituksena on vapaan sivistystyön valtionosuusrahoitus. Lisäksi kansalaisopistojen valtionosuusrahoitusta on jo leikattu viiden keskisuuren opiston opetustarjonnan verran 2010-luvulla. Kansalaisopistoille kerrottiin, että leikkaukset ovat etupainotteiset. Nyt esitetään kuitenkin rajuja uusia leikkauksia.

Kuntien harkinnanvaraiset avustukset kesäyliopistoille olivat vuonna 2012 noin 11 prosenttia kesäyliopistojen koko tuloskertymästä. Avustuksilla on hyvin tärkeä merkitys kaikille kesäyliopistoille koulutuksen monipuolisen ja kattavan tarjonnan varmistamisessa. Ne auttavat pitämään opintomaksut kohtuullisina. Avustusten leikkaaminen korottaisi väistämättä opintomaksuja ja supistaisi koulutustarjontaa, mikä vähentäisi aikuisten omaehtoista ja ammattisivistävää opiskelua. Valtioneuvosto, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö ovat korostaneet kaikissa yhteyksissä aikuisten osaamisen parantamisen merkitystä Suomen keskeisenä tulevaisuuden menestystekijänä. Leikkaukset vaarantavat näiden tavoitteiden saavuttamista.

Kaikissa tutkimuksissa on todettu yksiselitteisesti, että kaikenlainen ihmisten aktiivisuutta, osaamista ja osallisuutta lisäävä toiminta voimaannuttaa ihmisiä, pitää heidät terveempinä, ehkäisee syrjäytymistä ja lisää sosiaalisen pääoman vahvistumisen kautta myös taloudellista tuottavuutta. Kansainvälisen Benefits of Life-long Learning BeLL -tutkimuksen ennakkotulosten mukaan vapaan sivistystyön opintoihin osallistuminen hyödyttää erityisen paljon matalan koulutustason omaavia ihmisiä. Tulosten mukaan opinnoilla on korjaavaa ja tasa-arvoistavaa vaikutusta. Juuri julkistetun kansainvälisen PIAAC-tutkimuksen mukaan suomalaisten aikuisten osaaminen on nuorilla ja keski-ikäisillä tasokasta, mutta varttuneemman väen osaamisessa on paljon parannettavaa. Lisäksi osaaminen polarisoituu sosioekonomisesti ja alueellisesti, mitä suunnitellut leikkaukset vain vahvistaisivat. Siksi ei ole edes kansantaloudellisista syistä perusteltua leikata valtionrahoitusta kohteesta, joka parhaimmalla mahdollisella tavalla tukee monin eri tavoin suomalaisten osaamista, elinvoimaisuutta ja henkistä vireyttä. Väestön ikääntyessä tämän työn arvo vain lisääntyy.

Vapaa Sivistystyö ry esittää edellä olevaan perusteluun viitaten, että vapaan sivistystyön valtion rahoitusta kunnille ei vähennetä esitettyä 20 miljoonaa euroa.

Helsingissä 9. päivänä lokakuuta 2013

Vapaa Sivistystyö ry

Hallitus
psta

Aaro Harju
puheenjohtaja


Jakelu:

Opetusministeri Krista Kiuru
Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen
Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen
Valtiosihteeri Sari Raassina
Johtaja Kirsi Kangaspunta
Ylijohtaja Päivi Laajala
Eduskunnan vapaan sivistystyön verkosto

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO