VSY

VST 13.3.2013

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun jne.

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Hallitus esittää useita toimenpiteitä, joilla parannetaan koulujen työrauhaa sekä mahdollistetaan oppilaiden nykyistä laajempi osallistuminen ja vaikuttaminen kouluissa.

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestön (VSY) mielestä hallitus on tarttunut oikeaan ja ajankohtaiseen asiakokonaisuuteen. Esitys on laaja-alaisuudessaan perusteltu ja kannatettava. Lainsäädännön tarkentamisella parannetaan oppimisen edellytyksiä, varmistetaan kouluissa käytettävien keinojen lainmukaisuus, tarkoituksenmukaisuus, yhdenvertaisuus sekä oikeasuhtaisuus moitittavaan toimintaan tai tekoon nähden sekä parannetaan kouludemokratiaa.

Perusopetuslaissa, lukiolaissa, ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa ehdotetaan säädettäväksi opettajille ja rehtoreille toimivaltuudet ottaa haltuun häirintään käytettäviä tai vaarallisia esineitä ja aineita sekä tarkastaa oppilaan tai opiskelijan tavarat ja päällisin puolin vaatetus tällaisten esineiden tai aineiden löytämiseksi.

VSY:n mielestä oppilaiden turvallisuus ja hyvinvointi pitää taata suomalaisissa kouluissa. Opettajien ja rehtoreiden esineiden ja vaatetuksen tarkastusoikeus välttämättömissä tapauksissa on perusteltua opiskelijoiden ja opetushenkilöstön turvallisuuden sekä turvallisen oppimisympäristön varmistamiseksi.

Perusopetuslaissa esitetään säädettäväksi kasvatuskeskustelusta.

VSY pitää monissa kouluissa jo käytössä olevan käytännön laajentamista kaikkiin peruskouluihin hyvänä esityksenä. Esitys korostaa kasvatuksellisen toimintatavan merkitystä häiriökäyttäytymiseen puuttumisissa.

Perusopetuslakiin esitetään opettajille ja rehtoreille velvollisuutta ryhtyä toimenpiteisiin, jos he saavat tietoonsa toisen oppilaan kiusaamista välittömällä koulumatkalla.

VSY:n mielestä kouluissa ja koulumatkalla pitää olla kiusaamisen suhteen nollatoleranssi. Kysymys on ihmisoikeudesta ja toisen ihmisen henkisestä ja fyysisestä koskemattomuudesta. Jos opettajat ja rehtorit eivät muuten tartu kiusaamistapauksiin välittömillä koulumatkoilla, velvoittavuus on perusteltua kirjata lakiin.

Hallitus esittää, että oppilaiden ja heidän huoltajiensa osallisuutta koulun työrauhaa parantavien suunnitelmien ja koulun järjestyssäännön osalta vahvistetaan.

VSY kannattaa esitystä asiaperusteen osalta mutta myös kouludemokratiaa parantavana asiana. Viittaamalla perusopetuslaissa vahingonkorvauslakiin selkiytetään koulussa tapahtuvan ilkivallan ja vahingonteon korvausvelvoitteita ja -vastuita. Kyse on laillisuusnäkökulmasta mutta myös kasvatuksellisesta periaatteesta.

Kunnan tai koulun tasolla kurinpitoon ja ojentamiseen liittyvät toimintaperiaatteet tulisi esityksen mukaan suunnitella ja ohjeistaa nykyistä selkeämmin osana koulun toiminnan muutakin suunnittelua.

VSY näkee esityksen kehittävän koulun toiminnan kokonaisvaltaista suunnittelua, jossa järjestys- ja turvallisuusnäkökulmat ovat yhtenä tekijänä mukana.

Perusopetuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että sairaalan sijaintikunnan velvollisuus järjestää opetusta kattaa aina sairaalassa tai erikoissairaan piirissä potilaana olevan opetuksen siinä määrin kuin oppilaan terveydentila sallii. Sairaalaopetuksen järjestämisen korvaamisesta säädettäisiin kuntien peruspalveluiden valtionosuudesta annetussa laissa siten, että korvaus vastaisi entistä paremmin aiheutuneita kustannuksia ja soveltuisi sanamuotonsa mukaan myös avohoidossa oleville potilaille järjestettyyn sairaalaopetukseen.

VSY:n mielestä esitys varmistaa sen, että kaikkien lasten oikeus oppivelvollisuuden suorittamiseen toteutuu.

Hallitus esittää, että oppilaskunnat säädettäisiin pakollisiksi perusopetuksessa kaikissa kouluissa ja oppilaskuntien tehtävät kirjattaisiin lainsäädännön tasolla entistä täsmällisemmin. Lisäksi oppilaiden ja opiskelijoiden oikeutta ja samalla opetuksen ja koulutuksen järjestäjien velvollisuutta kehittää osallisuutta tarkennettaisiin perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa.

Kansalaisyhteiskunnan piiristä on vaadittu pitkään oppilaskuntien säätämistä pakollisiksi kaikissa kouluissa (vrt. Kivistön työryhmän mietintö vuodelta 2006 ja Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan kannanotot vuosilta 2009 - 2011).

VSY kannattaa myös esitystä. Sen avulla tarjotaan oppilaille käytännön mahdollisuus osallistua koulutyön suunnitteluun sekä osallistumisen ja vaikuttamisen harjoittelu turvallisessa kouluympäristössä. Samalla koulujen yhteisöllinen toimintakulttuuri kehittyisi, oppilaiden osallisuuden tunne vahvistuisi ja sosiaalisen pääoman kokemus lisääntyisi. Kaikilla näillä on merkitystä koulussa viihtymiseen ja hyviin oppimistuloksiin demokratiakasvatuksen jalostumisen ohella.

Helsingissä 5. päivänä maaliskuuta 2013

 

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö ry
Hallitus
psta

AARO HARJU

Aaro Harju

Puheenjohtaja

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO