VSY

VST 14.6.2012

Lausunto koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen tilanteesta ja tasa-arvon edistämisen keinoista vapaassa sivistystyöss

Opetus- ja kulttuuriministeriölle
Koulutuksellisen tasa-arvon työryhmälle

Valtioneuvosto on asettanut koulutuksellisen eriarvoisuuden vähentämistä koskevaksi tavoitteeksi aikuiskoulutuksessa seuraavaa:

Sosiaalisen aseman ja koulutustaustan vaikutus aikuiskoulutukseen osallistumiseen puolitetaan vuoteen 2010 mennessä. Pitkän tähtäimen tavoitteena on poistaa erot kokonaan.

Opetusministerin asettaman virkamiestyöryhmän tehtävänä on laatia esitys koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelmaksi.

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö ry (VSY) katsoo, että koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen edellytykset ovat vapaan sivistystyön alalla hyvät monessa suhteessa:

• Vapaana sivistystyönä järjestettävä koulutus on avointa kaikille koulutustaustasta tai sosiaalisesta asemasta riippumatta. Opintoihin osallistumiselle ei ole pohjakoulutusvaatimuksia.
• Kansalaisilla on mahdollisuus saada vapaan sivistystyön koulutusta lähellä kotiaan - oppilaitosverkosto kattaa koko maan ja toiminta perustetaan yleensä alueellisille ja paikallisille tarpeille. Joillakin alueilla vapaan sivistystyön oppilaitos on ainoa oppilaitos, joka tarjoaa opintoja aikuisväestölle.
• Valittavana on runsaasti sekä tieto- että taitopainotteisia opintoja. Avoin yliopisto-opetus voi toimia väylänä myös korkea-asteen opintoihin.
• Vapaan sivistystyön opintoihin osallistuminen lisää opiskelumotivaatiota, parantaa oppimisvalmiuksia, kohottaa itsetuntoa ja johtaa monesti opintoihin hakeutumiseen muille koulutuksen sektoreille.

Koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista uhkaavat vapaassa sivistystyössä seuraavat tekijät:

• Vapaa sivistystyö ei ole ollut maksutonta, mutta opintomaksut on pyritty pitämään kohtuullisina. Vaatimatonkin opintomaksu voi kuitenkin muodostaa kynnyksen opintoihin osallistumiselle vähävaraisimpien kansalaisten kohdalla. Tiukkeneva julkinen talous pakottaa kasvattamaan osallistujien maksuosuutta koulutuksen kustannuksista ja siten nostamaan opintomaksuja.
• Eri alueilla asuvilla ihmisillä on erilaiset mahdollisuuden osallistua koulutukseen, koska tarjonnan määrä, sisältö, laatu ja hinta vaihtelevat mm. kunnallisten resurssien ja "sivistystahdon" mukaan.
• Omaehtoisen aikuiskoulutuksen kapea tulkinta työhön tai ammattitaidon kehittämiseen sidotuksi syrjäyttää mm. osan maahanmuuttajaväestöstä opintososiaalisen tuen piiristä.
• Kansalaiset, virkamiehet ja muiden koulutusalojen toimijat tuntevat huonosti vapaan sivistystyön eri muotoja ja mahdollisuuksia.

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö ry esittää koulutuksellista tasa-arvoa edistävinä toimenpiteinä tai keinoina seuraavaa:

• Vahvistetaan opintososiaalisia etuja vapaassa sivistystyössä. Esimerkiksi hyviä tuloksia tuottanutta opintosetelijärjestelmää kehitetään koulutuksellista tasa-arvoa lisäävään suuntaan.
• Kehitetään etsivän toiminnan yhteistyötä eri koulutus- ja viranomaistahojen kanssa. Mm. työvoimatoimistot tuntevat heikosti vapaan sivistystyön eri vaihtoehtoja ja osaavat tarjota niitä huonosti.
• Vahvistetaan vapaassa sivistystyössä hankitun osaamisen tunnustamista sekä kehitetään siihen liittyviä menetelmiä ja käytänteitä.
• Tuetaan sekä taloudellisesti että henkisesti (eli arvostamalla) kansalaisjärjestöjen itseohjautuvaa ja kansalaisten tarpeista lähtevää koulutusta, esimerkkeinä ensiapukurssit, asukasdemokratian koulutus, palveluskoirakoulutus, kuorolaulu-, luomuruoka- yms. taitojen opinnot.

Helsingissä 14.6.2012


Pirkko Ruuskanen-Parrukoski
puheenjohtaja

Leena Saloheimo
ma. pääsihteeri

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO