VSY

VST 12.6.2011

Lausunto elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategisista tavoitteista

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö -Samverkande bildningsorganisationerna (VSY) ry antaa yhteistyöryhmän muistiosta seuraavan lausunnon:

Työryhmä on kiinnittänyt huomiota elinikäisen ohjauksen keskeisin kehittämistarpeisiin. Valitut viisi strategista tavoitetta ovat kaikki kannatettavia. Tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävät toiminnalliset linjaukset vaativat jatkossa poikkihallinnollisen suunnittelutyön jatkamista, kokonaisvaltaista uutta toteuttamismallia ja kansalaisten, ohjaukseen liittyvien monimuotoisten, tarpeiden täsmällisempää tunnistamista.

Työryhmä on oikealla tavalla erottanut opinto-ohjauksen eri palveluksi kuin elinikäinen ohjaus, jolla on keskeinen asema sekä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjauspalveluissa että opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvassa elinikäisen oppimisen edistämispolitiikassa. Ohjauksen rakenteiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon kaksi rinnakkaista ja keskenään yhtä tärkeätä tehtävää: ohjata yksilöitä työuralla etenemisessä ja ohjata yksilöitä uusien koulutuspolkujen löytämisessä. Rinnakkaisten tehtävien onnistunut hoitaminen edellyttää eri sidosryhmien (ministeriöiden, aluehallintoviranomaisten ja oppilaitosten) saumatonta yhteistyötä.

Työryhmä toteaa, että aikuisille suunnatuissa ohjauspalveluissa on paljon kehittämistä ja että kaikilla kansalaisilla tulisi olla käytössä koko koulutustarjonnan kattavat monipuoliset ja asiakaslähtöiset tieto- ja neuvontapalvelut. Työelämän ja koulutuksen nivelvaiheet tulisi nostaa ohjauspalvelujen kehittämisen osalta keskiöön ja voimavaroja tulee suunnata erityisesti nuoriin, työttömiin ja työttömyysuhan alaisille. Maahanmuuttajat muodostavat oman tärkeän kohderyhmänsä. Tuloksekas ohjaus edellyttää asiakkaan riittävän syvää osaamiskartoitusta, jossa on käytetty hyväksi mm. kansallista tutkintojen ja muun osaamisen viitekehystä.

Jotta ohjaus voidaan suunnata tehokkaasti todellisiin tarpeisiin, tulee suorittaa alkukartoitus ja selvittää ohjattavan nykytilanne, koulutustausta, osaamispääoma ja tulevaisuuden tavoitteet. Prosessi on monimuotoinen ja edellyttää ohjaajilta monipuolista ammattiosaamista tai mieluiten moniammatillista tiimiä. Kuten työryhmä toteaa ohjaajien pätevyys ja kompetenssivaatimukset ovat suuri haaste ja vaatii täsmentämistä.

Moniammatillinen osaamiskeskus, josta elinikäisen ohjauksen palvelut tuotetaan, voisi olla malli, joka mahdollistaa riittävän asiantuntemuksen ja kattavan ammatillisen osaamisen aikuisille tarjottavan ohjauspalvelun tuottamiseksi. Saattaa osoittautua tarkoituksenmukaisesti luoda uusi alueellinen ohjauspalveluverkosto. VSY esittää, että työryhmä tutkii ns. Tanskan mallia, joka pohjaa kansalaisten subjektiiviseen oikeuteen saada ohjauspalveluja ja teettää osaamiskartoitus, jossa hyödynnetään käytössä olevia menetelmiä tunnistaa ja tunnustaa aiemmin hankittua osaamista.

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestön (VSY) hallitus korostaa seuraavia näkökulmia elinikäisen ohjauksen operatiivisen suunnittelun seuraavissa vaiheissa:

Elinikäistä ohjausta tulee tarkastella monimuotoisena ja kokonaisvaltaisena prosessina, jossa huomioidaan kansalaisten erilaiset ohjaustarpeet elämän muutostilanteissa: ohjaus ja neuvonta uralla etenemiseksi, koulutusväylän löytämiseksi tai kuntoutukseen pääsemiseksi. Eri hallinnonalat ylittävä ohjaus- ja neuvontapalvelukeskus, johon keskitettäisiin ohjaajien moniammatillinen osaaminen ja pätevyys, on tutkimisen arvoinen toimintakonsepti. Ohjauspalvelut tulee olla kansalaisten saatavilla kaikissa eri elämän nivelvaiheissa.

Elinikäisen ohjauksen toteuttamistavassa tulee huolehtia matalasta kynnyksestä ja asiakasystävällisestä palvelumallista. Kansalaisten tulee saada ohjaus- ja neuvontapalvelut "yhden luukun periaatteella". Palvelujen alueellinen saatavuus tulee turvata.

Tärkeimpinä ja kiireellisimpinä kohderyhminä VSY pitää syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja maahanmuuttajia.

VSY kannattaa työryhmän näkemystä, jonka mukaan elinikäisessä ohjauksessa tuetaan itsenäisiä sekä ei-perinteisiä koulutus- ja uravalintoja. Vapaan sivistystyön oppilaitokset tarjoavat sekä pitkä- että lyhytkestoista koulutusta, joka matalan kynnyksen ansioista edistää aktiivista osallistumista ja tukee koulutuspolun aloittamista. Oppimaan oppimisen valmiudet ja elämänhallintavalmiudet vahvistuvat omaehtoisessa koulutuksessa.

Elinikäinen ohjaus vaatii päteviä ammattilaisia, joiden perus- ja täydennyskoulutuksesta tulee huolehtia. Työvoimahallinnossa toimivien ohjaajien koulutustausta ja työkokemus vaihtelevat. Ohjaajien koulutuksesta vastaavien yliopistojen ja korkeakoulujen olisi hyvä määritellä pätevyysvaatimukset erialisissa elinikäisen ohjauksen tehtävissä toimiville ohjaajille ja rakentaa joustavia pätevöitymisen reittejä. Kyseessä on tärkeä aikuiskoulutuksen kehittämistehtävä.

Helsinki 12.6.2011

VAPAAN SIVISTYSTYÖN YHTEISJÄRJESTÖ -
SAMVERKANDE BILDNINGSORGANISATIONERNA ry


Pirkko Ruuskanen-Parrukoski
puheenjohtaja


Eeva-Inkeri Sirelius
pääsihteeri

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO