VSY

VST 19.4.2011

Lausunto opintotuen rakenteen kehittämisestä

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö -Samverkande bildningsorganisationerna (VSY) ry antaa työryhmämuistiosta seuraavan lausunnon:

Työryhmän tekemällä ehdotuksella, jonka mukaan täysikäikäiselle opiskelijalle voitaisiin myöntää maksuttoman asuntolapaikan mahdollisuudesta huolimatta asumislisää, jos hän maksuttoman asuntolan sijaan haluaa valita vuokra-asumisen, olisi merkittäviä kielteisiä vaikutuksia kansanopistojen ja liikunnan koulutuskeskusten asuntolatoimintaan.

Näissä oppilaitoksissa internaattiasuminen on keskeinen osa yhteisöllistä oppimista. Internaattipedagogiikan hyödyntäminen on kansanopistojen erityisominaisuus, jolla voidaan tukea opiskelijoiden kokonaisvaltaista oppimista ja monipuolista kehittymistä.

Kansanopistoissa 74 % ja liikunnan koulutuskeskuksissa 98 % opiskelijoista asuu nykyisin asuntolassa. Esitetyllä opintotukea ja asumislisää koskevalla muutoksella olisi merkittävät vaikutukset näiden oppilaitosten talouteen heikentäen taloudellisia resursseja ja vaarantaen valittujen pedagogisten menetelmien käyttämisen.

Kuultuaan jäsenjärjestöjään, Suomen kansanopistoyhdistystä ja Urheiluopistojen yhdistystä, VSY yhtyy niiden käsityksiin ja suhtautuu kielteisesti työryhmän ehdotukseen asumislisän ehtojen muuttamisesta.

Opintotuen kehittämistä valmistelevan johtoryhmän toimeksiantona on ollut kehittää opintotukea päätoimiseen opiskeluun kannustavaksi. Vapaan sivistystyön oppilaitoksista päätoimisia opiskelijoita on lähinnä kansanopistoissa (lukuvuonna 2010 - 2011 noin 12 700 vuosiopiskelijaa) ja liikunnan koulutuskeskuksissa. Oppilaitosten keskusjärjestöt ovat asettaneet keskeiseksi koulutuspoliittiseksi tavoitteeksi vapaan sivistystyön oppilaitosten toimintaedellytysten tasavertaisen kehittämisen muiden koulutusjärjestelmämme oppilaitosten kanssa.

Pyydämmekin siis saada lausua muiden kuin opiskelijoiden asumisen tukemiseen liittyvistä kehittämislinjauksista seuraavaa:

Kannatamme työryhmän tekemiä esityksiä lyhyen aikavälin kehittämistoimenpiteiksi:

• vanhempien tulorajojen tarkistamista tuen riittävyyden takaamiseksi,
• itsenäisesti asuvien 18-19 -vuotiaiden opintolainan valtiontakauksen myöntämisestä ilman vanhempien tuloja koskevaa tarveharkintaa,
• koulumatkatuen kehittämistä.

Pidemmän aikavälin kehittämistoimenpiteistä pidämme seuraavia toimenpiteitä vapaan sivistystyön päätoimisten opintojen saavutettavuuden kannalta keskeisimpinä:

• vanhempien tuloihin perustuvasta tarveharkinnasta luopumista myönnettäessä opintotukea 18-19 -vuotiaille,
• itsenäisesti asuvien 17 -vuotiaiden opintotuen korottamista,
• asumislisän sitomista indeksiin, jonka esitämme koskevaksi myös asuntoloissa asuvien kiinteää asumislisää (vuodesta 2005 lisä on ollut 88,87 euroa kuukaudessa).

Kannatamme erityisesti työryhmän näkemystä siitä, että ensisijaista olisi luopua vanhempien tulojen vähentävästä vaikutuksesta itsenäisesti asuvien osalta ja vasta sitten vanhempiensa luona asuvien osalta (s.37). Muualla kuin vanhempiensa luona asuvia uusia 18-19 -vuotiaita opintorahojen saajia olisi työryhmän selvityksen mukaan muissa toisen asteen oppilaitoksissa vähän alle 7.000. Suuri osa heistä opiskelee kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa.

Katsomme, että koulutuksen kannustamisen ja syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta (työryhmä s. 62) tulee oppivelvollisuuden jälkeen harjoitettavia opintoja varten myönnettävän opintotuen olla kilpailukykyinen toimeentuloturvaan verrattuna, myös vapaan sivistystyön päätoimisissa opinnoissa. Tämän tuen vaikuttavuutta tulee myös seurata, kuten työryhmä esittää.


Helsinki 17.4.2011

VAPAAN SIVISTYSTYÖN YHTEISJÄRJESTÖ -
SAMVERKANDE BILDNINGSORGANISATIONERNA ry

Jyrki Ijäs
Varapuheenjohtaja

Eeva-Inkeri Sirelius
pääsihteeri


Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO