VSY

VST 7.2.2011

Lausunto lukiokoulutuksen kehittämisen toimenpide-ehdotuksista

Lukiokoulutuksen kehittämisen toimenpide-ehdotuksia valmistelevan työryhmän ehdotukset

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö -Samverkande bildningsorganisationerna (VSY) ry antaa yllä mainitun työryhmän ehdotuksista seuraavan lausunnon:

Työryhmän raportin luku 1 sisältää kattavan kuvauksen yleissivistyksen merkityksestä ja käsitteen historiallisesta kehityksestä. Yleissivistyksellä todetaan olevan itseisarvoa eikä vain välinearvoa. Edelleen todetaan, että tämän päivän osaamisen yhteiskunta korostaa laajaa osaamisperustaa välttämättömänä edellytyksenä yksilön täysipainoiseen elämään ja toisaalta kansakunnan hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn ehdottomana edellytyksenä. Luvussa 1 todetaan lisäksi, että yleissivistyksestä tulee välttämättömyys täysivaltaiseen kansalaisuuteen.

Työryhmä ei valitettavasti kuitenkaan nosta täysivaltaiseksi kansalaiseksi kasvamista tai yleissivistystä lukiokoulutuksen tavoitteeksi vaan määrittelee lukiokoulutuksen ensisijaiseksi tarkoitukseksi tarvittavien akateemisten valmiuksien antamisen yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintoihin sekä työelämään.

VSY esittää lukiokoulutuksen tarkoituksen laajentamista siten, että siihen sisällytetään yleissivistyksen, elinikäisen oppimisen ja kansalaisvalmiuksien edistäminen.

Työryhmä ehdottaa (s. 30) valinnaisuuden lisäämistä sekä opiskelijan mahdollisuuksien lisäämistä yksilöllisten opintopolkujen rakentamiseksi. VSY kannattaa monimuotoisten opintopolkujen mahdollistamista ja korostaa, että kansanopistot tarjoavat jo nyt oivan vaihtoehdon monelle nuorelle suorittaa lukiokoulutus valtavirrasta poikkeavalla tavalla. Kansanopistot kykenevät internaatteina tukemaan lukioikäisten nuorten oppimista ja ihmisenä kehittymistä hyvin kokonaisvaltaisesti.

Työryhmä esittää (s. 57), että lukiokoulutus alueellisena koulutuspalveluna turvataan koko maassa alueen erityispiirteet huomioon ottaen. Samassa yhteydessä korostetaan verkostoitumista. Alueellista yhteistyötä ja verkostoja rakennettaessa on tarpeen ottaa huomioon lukiokoulutusta antavat vapaan sivistystyön oppilaitokset, joilla on monesti hyvin spesifi kohderyhmä lukiota suorittavia opiskelijoita. Maahanmuuttajanuoret tarvitsevat usein erityistukea ja lisäohjausta motivoituakseen suorittamaan lukion oppimäärän ja kansanopistot tarjoavat tällekin ryhmälle turvallisen oppilaitosympäristön. Työryhmän esitys (s. 64) käynnistää maahanmuuttajien lukiokoulutukseen valmistava koulutus on linjassa kansanopistojen toiminnan ja tavoitteiden kanssa. Vapaan sivistystyön oppilaitokset haluavat toimia maahanmuuttajien lukioon valmistavan koulutuksen toteuttajina.

Opitun tunnistaminen ja tunnustaminen on hyvin tärkeä kehittämistyön kohde kaikilla koulutuksen aloilla ja tasoilla. Työryhmä jättää tämän asian hyvin vähälle huomiolle. Vapaan sivistystyön oppilaitosten kannalta olisi tarpeen täsmentää käytänteitä, joilla aikuisten aiemmin hankittu osaaminen tulisi ottaa huomioon lukiokoulutuksessa.

Helsinki 7.2.2011

VAPAAN SIVISTYSTYÖN YHTEISJÄRJESTÖ -
SAMVERKANDE BILDNINGSORGANISATIONERNA ry


Pirkko Ruuskanen-Parrukoski
Puheenjohtaja

Eeva-Inkeri Sirelius
pääsihteeri


Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO