VSY

VST 27.10.2010

Lausunto koskien lakia kotoutumisen edistämisestä

Hallituksen esitys HE 185/2010 vp laiksi kotoutumisen edistämisestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta /Osallisena Suomessa -kokeilu

Eduskunnan sivistysvaliokuntalle

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö -Samverkande bildningsorgsanisationerna (VSY) ry antaa hallituksen esityksestä HE 185/2010 seuraavan lausunnon:

Hallituksen esitys on kokonaisvaltainen pyrkimys kehittää maahanmuuttajien kotoutumista myönteisellä tavalla. Kotoutuminen koskee useita eri hallinnonaloja ja vaatii eri toimijoiden hyvää yhteistyötä, jotta kotoutumisen prosessi olisi tuloksellista ja vaikuttavaa.

VSY edustaa viittä oppilaitosmuotoa (kansalaisopistot, kansanopistot, kesäyliopistot, liikunnan koulutuskeskukset ja opintokeskukset), jotka kaikki ovat toteuttaneet maahanmuuttajille suunnattuja koulutusohjelmia joko osana omaa valtionosuuteen oikeuttavaa toimintaansa tai erillisrahoituksella tuotettuna kielikoulutuksena tai ammatillisena täydennyskoulutuksena. Vapaan sivistystyön oppilaitokset voivat "matalan kynnyksensä" ansiosta tukea mahanmuuttajien integroitumista ja edistää heidän vuorovaikutustaan paikallisen väestön kanssa.

Omaehtoisella nonformaalilla koulutuksella edistetään sekä maahanmuuttajien kotoutumista että kantaväestön suvaitsevaista suhtautumista maahanmuuttajia kohtaan. Kuten lain perusteluissa todetaan, hyvät etniset suhteet edistävät maahanmuuttajien kotoutumista ja yhteiskunnallista yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Vuorovaikutusta kehittämällä voidaan myös pyrkiä ennaltaehkäisemään väestöryhmien välisten näkemyserojen kehittymistä konflikteiksi. Myönteinen vuorovaikutus kantaväestön kanssa parantaa osaltaan maahanmuuttajien kotoutumismahdollisuuksia ja -motivaatiota, edesauttaa kielen oppimista ja ympäröivän yhteiskunnan arvoihin tutustumista.

Verkostot kantaväestöön ja muihin maahanmuuttajiin toimivat usein myös epävirallisina kanavina työllistymisessä. Onnistuneiden kontaktien kautta myös kantaväestöllä on mahdollisuus tutustua maahanmuuttajiin. Rasismin ja syrjinnän kokemuksilla puolestaan voi olla pitkäaikaisiakin negatiivisia vaikutuksia paitsi yksilön hyvinvointiin myös kotoutumiseen.

VSY on aiemmissa kannanotoissaan (2008) kiinnittänyt sivistysvaliokunnan huomiota maahanmuuttajaväestön heterogeenisyyteen ja siitä johtuvien koulutustarpeiden monimuotoisuuteen, ns. rinnasteisen koulutuksen tarkoituksenmukaiseen käyttöön, ohjaus- ja neuvontapalvelujen merkitykseen sekä maahanmuuttajakoulutuksen ohjauksen ja rahoituksen hajanaisuuteen. Erityistä huolta on kannettu työmarkkinoiden ulkopuolelle jäävän maahanmuuttajaväestön kotoutumisesta ja heidän koulutustarpeiden huomioimisesta.

Tässä hallituksen esityksessä on otettu huomioon vapaan sivistystyön oppilaitosten ja kansalaisjärjestöjen mahdollisuudet tukea ja edistää maahanmuuttajien kotoutumista. Resurssit maahanmuuttajakoulutukseen tulee kuitenkin nykyisellään irrottaa perusrahoituksesta eikä tähän tärkeään koulutustehtävään osoiteta kohdennettua erillisrahoitusta.

Osallisena Suomessa -hankkeesta VSY toteaa, että hanke on hyvä määräaikaisena (3 v) kehittämishankkeena. Hankkeeseen sisällytetyt kolme "polkua" ovat perusteltuja. Hanketta ei kuitenkaan tulisi liittää kotoutumislakiin, vaan käsitellä lain toimeenpanon pilottikokeiluna valituissa kunnissa. Kuten hankekuvauksessa todetaan, sen avulla olisi tarkoitus poistaa niitä normeja ja hallinnon rajoituksia, jotka estävät valtiota ja kuntia kehittämästä uusia ja innovatiivisia toimintamalleja maahanmuuttajien kotouttamiselle.

Vapaan sivistystyön oppilaitosten näkökulmasta maahanmuuttajien kotoutumisen suurimpana esteenä on kuitenkin pirstaleinen ja riittämätön resursointi.

VAPAAN SIVISTYSTYÖN YHTEISJÄRJSTÖ -
SAMVERKANDE BILDNINGSORGANISATIONERNA RY


Aaro Harju
puheenjohtaja


Eeva-Inkeri Sirelius
pääsihteeri

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO