VSY

VST 17.9.2010

Lausunto koskien valtioneuvoston selontekoa eduskunnalle kulttuurin tulevaisuudesta

Eduskunnan sivistysvaliokuntalle

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö - Samverkande bildningsorganisationerna ry antaa valtioneuvoston selonteosta VNS 4/2010 seuraavan lausunnon:

Valtioneuvoston selonteko "Kulttuuri - tulevaisuuden voima" tarkastelee laajasti ja monipuolisesta taiteen ja kulttuurin merkitystä kansalaisten hyvälle elämälle ja yhteisöjen hyvinvoinnille. Selonteossa on kiinnitetty huomiota kansalaisten sivistyksellisiin ja kulttuurisiin oikeuksiin ja tarkasteltu taiteen ja kulttuurin sisältöjä ja vaikutuksia ottaen huomioon moninaiset raja-pinnat muiden hallinnonalojen kanssa kuten koulutuksen ja elinikäisen oppimisen kanssa. Käsite "reilu kulttuuri" on onnistunut ilmaisu ja sen perusteluina olevat arvot (s. 8 ja 9) vastaavat vapaan sivistystyön arvoja ja tavoitteita.

VSY tukee toimenpide-ehdotusta (s. 5), jonka tavoitteena on kehittää mahdollisuuksia hyödyntää ja edistää taiteen ja kulttuurin yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja vuorovaikutusta sekä positiivisia heijastusvaikutuksia ja sovellusmahdollisuuksia yhteiskunnan eri toiminnoissa luomalla toimivia ja tehokkaista yhteistyömuotoja eri tahojen kanssa. Vapaan sivistystyön toimijat haluavat oilla mukana valmistelemassa mahdollista taiteen ja kulttuurin politiikkaohjelmaa ja ehdotettua (s. 8) kulttuurin maahanmuuttopoliittista ohjelmaa.

Selonteossa todetaan, että luovan itseilmaisun sekä kulttuurisen lukutaidon perustiedot ja -taidot ovat keskeinen osa kansakunnan luovaa pääomaa. Vapaan sivistystyön oppilaitoksissa on vuosittain noin miljoona opiskelijaa ja arviolta puolet on hakeutunut opiskelemaan taide- ja taitoaineita. Taiteen perusopetus on osa monien kansalaisopistojen opetustarjontaa ja kansalaisopistoilla on keskeinen tehtävä turvata tasavertainen taiteen perusopetuksen saatavuus kaikkialla Suomessa. Kansalaisopistot tulisi lisätä selonteossa taiteen perusopetuksen järjestäjien luetteloon (s. 11).

Selonteon sivulla 12 on ilmeinen asiavirhe. Selonteossa todetaan, että
Vapaan sivistystyön laitoksissa järjestetään laajasti tutkintoon johtamatonta taide- ja kulttuurialojen koulutusta aikuisväestölle.

Pitäisi olla:
Vapaan sivistystyön oppilaitoksissa järjestetään laajasti tutkintoon johtamatonta taide- ja kulttuurialojen koulutusta.

Laki vapaasta sivistystyöstä ei ota kantaa opiskelijoiden ikään ja näin ollen vapaan sivistystyön oppilaitokset tarjoavat oppimisen mahdollisuuksia "vauvasta vaariin".

Selonteossa on useita toimenpide-ehdotuksia, joiden toteutuksessa vapaan sivistystyön oppilaitokset (kansalaisopistot, kansanopistot, kesäyliopistot, opintokeskukset ja liikunnan koulutuskeskukset) ovat jo nyt mukana tai olisi hyvä kutsua mukaan.

s.7 kehitetään museoita, yleisiä kirjastoja, (lisäys) vapaata sivistystyötä ja arkistoja monipuolisina oppimisen elämysten ja tiedonhaun keskuksina panostamalla kulttuuriperintökasvatukseen osana kulttuurista lukutaitoa, saavutettavuuteen ja vuorovaikutteisuuteen yleisön ja eri väestöryhmien kanssa.

s.13 Laaditaan valtioneuvostolle seuraavan koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman tausta-aineistoksi kulttuurialaa kokonaisvaltaisesti koskeva ja työelämän ja koulutustarpeiden ennakointiin ja uusiin tarpeisiin pohjautuva koulutusstrategia. Siinä otetaan huomioon taiteen ja kulttuurin koulutuksen tarpeet eri koulutusasteilla ja -muodoissa (yleissivistävä, ammatillinen ja korkeakoulutus (lisäys) sekä vapaa sivistystyö.

s. 17 kehitetään taiteen instituutioiden ja vapaan kentän (ml. vapaan sivistystyön oppilaitokset) yhteistyöjärjestelmää.

Selonteossa asetetaan tulevaisuuden tavoitteeksi kulttuurityön ja taiteen tekemisen edellytysten kehittäminen ja kulttuuripalvelujen saatavuuden, saavutettavuuden jatkuvuuden ja laadun turvaaminen koko valtakunnassa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen (s. 15). Eräänä keskeisenä kulttuuripalvelujen saatavuuden mahdollistaja on vapaan sivistystyön oppilaitosverkosto.

VAPAAN SIVISTYSTYÖN YHTEISJÄRJESTÖ -
SAMVERKANDE BILDNINGSORGANISATIONERNA ry

Helsinki 17.9.2010


Aaro Harju
puheenjohtaja

Eeva-Inkeri Sirelius
pääsihteeri

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO