VSY

VST 24.6.2010

Lausunto koskien lakia tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä

Opetusministeriö

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö - Samverkande bildningsorganisationerna ry (VSY) ja Bildningsforum r.f. antavat yhteisen lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi:

Lain yleisperusteluissa todetaan, että viitekehyksen tavoitteena on lisätä tutkintojen kansallista ja kansainvälistä läpinäkyvyyttä, helpottaa kansainvälistä liikkuvuutta, helpottaa koulutusjärjestelmässä liikkumista määrittelemällä tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien väliset suhteet, tehostaa aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista ja tukea elinikäistä oppimista (s 17-18).

Viitekehyksen nimi on kaksiosainen: tutkintojen ja muun osaamisen viitekehys. Viitekehys ja siihen liittyvät vaativuustasot, joille laissa tarkoitetut tutkinnot ja oppimäärät valtioneuvoston asetuksella sijoitetaan, palvelevat tässä vaiheessa ainoastaan formaalin koulutuksen tuottamien tutkintojen asemointia eurooppalaiseen viitekehykseen. Viitekehys vahvistaa perinteistä koulutusrakennetta eikä mahdollista muun kuin formaalissa koulutuksessa hankitun osaamisen sijoittumista viitekehykseen.

VSY toistaa aiemmissa lausunnoissaan ilmaistun vaatimuksen, jonka mukaan tutkintojen viitekehyksestä tulee edetä osaamisen viitekehykseen. Muutoin viitekehyksen tuomia etuja ei voida täysin saavuttaa. Pelkkä tutkintojen viitekehys ei myöskään edistä riittävästi elinikäisen oppimisen periaatteiden toteuttamista, mikä on kuitenkin määritelty lain yhdeksi tarkoitukseksi (1 §).

Viitekehyksen laajentaminen osaamisen viitekehykseksi edellyttää, että Opetushallitus, Suomen kansallisena koordinaatiopisteenä, sitoutuu jatkamaan viitekehyksen kehittämistyötä. Vapaan sivistystyön näkökulmasta viitekehys palvelee parhaimmillaan niitä kansalaisia, joilla on erilaisia tutkintotodistuksia ja jotka liikkuvat työmarkkinoilla EU -alueella. Se sijaan se ei juuri palvele niitä kansalaisia, joilla on vähän tai ei lainkaan virallisia tutkintotodistuksia ja joilla kuitenkin on työssä tai muulla tavoin hankittua osaamista.

EQF-suosituksen mukaan viitekehyksellä halutaan edistää koulutusjärjestelmien nykyaikaistamista, yhteyksien luomista koulutuksen ja työelämän välille sekä siltojen rakentamista virallisen, epävirallisen ja arkioppimisen välille ja että tavoitteena on edistää myös kokemuksen kautta hankittujen oppimistulosten tunnustamista (s. 14). Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää vankka yhteistä tahtoa soveltaa lakia hyvin laajasti sellaisiin osaamiskokonaisuuksiin, jotka muutoin liittyvät osaamisen kehittämiseen ja ammattitaidon parantamiseen (2 §).


Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö (VSY)

Helsinki 24.6.2010


Aaro Harju
puheenjohtaja

Eeva-Inkeri Sirelius
pääsihteeri


Bildningsforum r.f.

Martin Näse
ordförande

Ulrica Taylor
verksamhetsledare


Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO