VSY

VST 6.5.2010

Lausunto valtioneuvoston selonteosta valtiontalouden kehyksistä vuosille 2011-2014

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaosto

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö - Samverkande bildningsorganisationerna ry antaa valtioneuvoston selonteosta VNS 2/2010 seuraavan lausunnon:

VSY ja sen jäsenjärjestöt ovat osallistuneet aktiivisesti yhdessä opetusministeriön virkamiesten kanssa Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman (KEHO) 2009 - 2013 laatimiseen sekä sen perusteella laaditun toimenpideohjelman toimeenpanoon. Ohjelma sisältää lainsäädännön, rahoitusjärjestelmän sekä oppilaitosrakenteen uudistamistoimia. Toimeenpanon keskeinen jatkotyö tehtiin vapaan sivistystyön rahoitusryhmässä, jonka esitykset valmistuivat 15.3.2010.

Useimpien vapaan sivistystyön oppilaitosten tilanne on nykyisellään se, että koulutuskysyntää on enemmän kuin tarjontaa. Siksi rahoitusryhmä esittääkin, että kansalaisopistojen, kesäyliopistojen ja opintokeskusten osalta suoritekiintiöt tulisi nostaa valtiontalousarviossa lähemmäs todellista toteumaa. VSY esittää, että valtion kehyspäätöksissä varauduttaisiin suoritemäärän korottamisesta aiheutuvaan resurssitarpeeseen.

Rahoitusryhmä ehdottaa myös vapaan sivistystyön oppilaitosten rahoitukseen muutoksia (kansalaisopistoille yksi yksikköhinta ja kansanopistoille valtionosuusprosentin korotus 65 prosenttiin), joiden käyttöönotto edellyttää varautumista, siirtymäkaudella, lisäresurssitarpeeseen. VSY esittää, että nämäkin resurssitarpeet otetaan kehysbudjeteissa huomioon.

Nuorisotyöttömyys ja talouden taantuma ohjaavat nuoria ja aikuisia hakeutumaan koulutukseen, joten valtiontaloudessa on kaiken kaikkiaan syytä huolehtia riittävästä määrästä koulutuspaikkoja ja vaihtoehtoisia koulutuspolkuja kansalaisten käyttöön. Elinikäisen oppimisen periaatteeseen nojaavan koulutuspolitiikan tavoitteena tulee olla kansalaisten monipuolinen kehittyminen, hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistäminen sekä aktiivisen kansalaisuuden tukeminen. Koulutuksen ja oppimisen humanistiset tavoitteet tulee nostaa talouselämää ja kilpailukykyä tukevien päämäärien rinnalle.

VSY haluaa korostaa aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön kasvavia resurssitarpeita. Ikääntyvä väestö, kasvava maahanmuuttajajoukko sekä aikuisten tarpeet päivittää tietojaan ja taitojaan luovat painetta tasapainottaa koulutusresursseja oikeudenmukaisesti ja järkevästi eri ikä- ja väestöryhmien kesken.

VAPAAN SIVISTYSTYÖN YHTEISJÄRJESTÖ -SAMVERKANDE BILDNINGSORGANISATIONERNA ry

Helsinki 5.5.2010Aaro Harju
puheenjohtaja


Eeva-Inkeri Sirelius
pääsihteeri

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO