VSY

VST 21.4.2010

Vapaan sivistystyön rahoitusryhmän muistio 2010:12

Opetusministeriölle

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö - Samverande bildningsorganisationerna ry antaa vapaan sivistystyön rahoitusryhmän muistiosta seuraavan lausunnon:

Rahoitusryhmän muistio on hyvä kooste neljän eri vapaan sivistystyön oppilaitoksen (kansalaisopistot, kesäyliopisto, kansanopistot ja opintokeskukset) nykyisestä rahoitusjärjestelmästä. Tämän lisäksi muistio sisältää tärkeän kuvauksen avoimen yliopisto-opetuksen merkityksestä osana vapaan sivistystyön oppilaitosten koulutustehtävää.

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman 2009 -2012 tavoitteena on vahvistaa vapaan sivistystyön oppilaitosten edellytyksiä vastata kasvaviin ja uudistuviin tehtäviin muuttuvassa toimintaympäristössä. Talouden taantuma, työttömyys ja väestön ikääntyminen lisäävät koulutuskysyntää ja lisäävät tarvetta laajentaa toimintaa myös vapaassa sivistystyössä. Vahvistaminen edellyttää riittävien toimintaresurssien turvaamista.
 
Vapaan sivistystyön rahoitusryhmän muistion ehdotukset E2 ja E13 toistavat KEHO -loppuraportissa esitetyn huolen siitä, että kansalaisopistojen, kesäyliopistojen ja opintokeskusten suoritekiintiöt eivät vastaa todellista toteumaa. Rahoitusryhmä esittää suoritemäärän nostamista valtiontalousarviossa lähemmäs todellista toteumaa. VSY tukee ehdotuksia.

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2009 -2012 sisälsi myös kannanoton, jonka mukaan vapaan sivistystyön oppilaitosten rahoitusjärjestelmä uudistettaisiin siten, että rahoitus jaettaisiin oppilaitosmuodoittain nykyisen kaltaiseen laskennalliseen, suoriteperusteiseen perusrahoitukseen sekä toiminnan keskeisiä tavoitteita edistävään ja palkitsevaan laatu- ja kehittämisrahoitukseen.

Muistion ehdotukset (E1 - E17) kohdentuvat ensisijaisesti oppilaitosmuotokohtaisiin uudistuksiin ja niiden valmistelusta vastaavat kunkin oppilaitosmuodon omat jaostot. VSY tukee jaostojen tekemiä ehdotuksia.

VSY:n hallitus on jo aiemmin ilmaissut huolensa avoimen yliopisto- opetuksen tulevaisuudesta ja välittänyt yliopistojen johdolle tiedon vapaan sivistystyön oppilaitosten halukkuudesta toimia yliopistojen kumppaneina avoimen yliopisto-opetuksen järjestämisessä. Kirjelmissä on viitattu muistion ehdotuksiin E20 ja E21. Vapaan sivistystyön oppilaitoksille on tärkeätä, että käytössä olevat rahoitusperusteet kannustavat avoimen yliopisto-opetuksen järjestämiseen, kuten E21:ssä todetaan.

VSY:n kannalta eritoten ehdotus E22 on tärkeä. Siinä ehdotetaan vapaan sivistystyön toimijoille yhteistyön tekemistä laatu- ja kehittämisrahoitusta koskevassa valmistelussa ja laatua mittaavien indikaattoreiden kehittämisessä

VSY:n hallitus on päättänyt ns. LAKE -työpajan järjestämisestä toukokuussa. Tilaisuus tarjoaa mahdollisuuden kuulla jäsenjärjestöjen näkemyksiä ja keskustella laatu- ja kehittämisrahoitusta koskevasta kehittämisprosessista koko toimialaa tyydyttävällä tavalla. VSY on valmis tukemaan kehittämistyötä ja osoittamaan henkilöresursseja opetusministeriön kanssa sovittavassa laajuudessa.

Helsinki 21.4.2010

VAPAAN SIVISTYSTYÖN YHTEISJÄRJESTÖ -
SAMVERKANDE BILDNINGSAORGANISATIONERNA RY


Aaro Harju
puheenjohtaja

Eeva-Inkeri Sirelius
pääsihteeri

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO