VSY

VST 19.3.2010

Yliopistojen uusi maksuasetus ja avoin yliopisto-opetus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa

Suomen yliopistot -yhdistykselle (UNIFI)

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö -Samverkande bildningsorganisationerna (VSY) ry:n jäseninä ovat mm. Kansalaisopistojen liitto KoL, Suomen kansanopistoyhdistys, Suomen kesäyliopistot ry, Opintokeskukset ry, Studiecentralerna rf sekä Urheiluopistojen liitto eli kaikkien vapaan sivistystyön oppilaitosten valtakunnalliset keskusjärjestöt. Vapaan sivistystyön oppilaitoksia on Suomessa n. 340 ja niissä opiskelee noin 1,5 miljoonaa henkilöä.

Vapaan sivistystyön oppilaitoksilla on ollut keskeinen merkitys avoimen yliopisto-opetuksen toteuttamisessa avoimen yliopistotoiminnan alusta lähtien. Vapaan sivistystyön oppilaitosten välittämä avoin yliopisto-opetus parantaa alueellista, sosiaalista ja koulutuksellista tasa-arvoa tarjoamalla avoimen yliopiston opetusta, opintojärjestelmää ja niitä tukevia tiedotus- ja opintoneuvontapalveluja paikkakunnilla, joissa yliopistoilla ei ole omia toimipaikkoja. Vapaan sivistystyön oppilaitosten tarjoama avoin yliopisto-opetus lisää opiskelijoiden valinnanmahdollisuuksia, korkeakoulurajat ylittäviä opintoja, ja se turvaa monitieteisyyttä alueellisessa opetustarjonnassa.

Yliopistojen näkökulmasta on merkittävää se, että vapaan sivistystyön oppilaitokset organisoivat itse toimintansa yliopistojen yhteistyökumppanina ja rahoittavat sen lakisääteisellä valtionosuudellaan, opiskelijamaksuilla, kuntien toiminta-avustuksilla sekä muun toiminnan tuotoilla. Yliopistot hyötyvät toiminnasta oman alueellisen ja valtakunnallisen koulutustehtävänsä toteuttamisessa alentuneina toimintakustannuksina samalla kun niiden alueellinen ja koulutuspoliittinen vaikuttavuus kasvaa.

Taulukko. Avoimen yliopiston opiskelijat 2004 - 2008

Opiskelijat (brutto)

2004

2005

2006

2007

2008

Yliopistot

82374

75974

71472

72893

74227

Kansalais-
opistot

10950

9570

8535

6799

5584

Kansanopistot

10070

9786

8972

8043

7135

Kesäyliopistot

14141

13408

13461

14506

15620

Muut

3386

2978

2892

2453

4306

Yhteensä

120921

111716

105332

104694

106872


Taulukko. Avoimen yliopiston brutto-opiskelijoiden suhteellinen (%) osuus opetuksen tuottajan mukaan

Vuosi Yliopisto Kansalaisopisto Kansanopisto Kesäyliopisto Muu
1990 24% 36% 8% 28% 4%
1995 56% 14% 6% 19% 4%
2000 67% 9% 8% 12% 4%
2004 68% 9% 8% 12% 3%
2008 69% 5% 7% 15% 4%

Lähde: Yliopistojen KOTA-tietokanta


Uusi yliopistolaki, valtioneuvoston asetus (17.2.2009) yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista sekä yliopistojen perusrahoituksen muuttuminen suoritusperusteiseksi (opintopiste) tulevat todennäköisesti vaikuttamaan yliopistojen avoimen yliopisto-opetuksen toimintastrategioihin sekä avoimen yliopiston kokonaisjärjestelmän rakenteisiin. Avointen yliopistojen rahoitus on osa yliopistojen kokonaisrahoitusta 1.1.2010 lähtien. Kukin yliopisto määrittelee avoimen yliopisto-opetuksen resursoinnin osana omaa kokonaisstrategiaansa.

Avoimen yliopisto-opetuksen perusteella yliopistolle laskettavaan tulokseen kuuluvat jatkossa vain muiden kuin yliopistojen tutkinto-opiskelijoiden suorittamat opintopisteet. Vapaan sivistystyön oppilaitokset nousevat strategisesti merkittäviksi kumppaneiksi varsinkin muiden kuin tutkinto-opiskelijoiden kohderyhmän saavuttamisessa. Myös tutkinto-opiskelijoiden osalta vapaan sivistystyön oppilaitosten merkitys säilyy. Lisäämällä avoimen yliopiston tarjontaa ajallisesti, alueellisesti ja sisällöllisesti vapaan sivistystyön oppilaitokset antavat tutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa opintonsa nopeammin.

Uudella yliopistolailla ja yliopistojen maksuja koskevalla asetuksella on vaikutuksensa vapaan sivistystyön oppilaitosten opiskelijoilta perimiin maksuihin sekä oppilaitosten avoimilta yliopistoilta tilaamien palvelujen hinnoitteluperiaatteisiin. Yliopistojen sisäisessä rahanjaossa avoimen yliopisto-opetuksen järjestämiseen suunnatut resurssit vuotta 2010 koskien ovat joissain yliopistoissa laskeneet. Tämä on lisännyt paineita nostaa yhteistyöoppilaitoksilta perittäviä palvelumaksuja. Vapaan sivistystyön rahoitusta ei kuitenkaan ole tarkoitettu yliopistojen rahoitusvajeen täyttämiseen. Korkea opintomaksutaso vähentäisi merkittävästi vapaan sivistystyön oppilaitosten mahdollisuuksia järjestää avointa yliopisto-opetusta.

Vapaan sivistystyön oppilaitosten avoimen yliopisto-opetuksen järjestämisessä tavoitteena ovat aidot kumppanuussuhteet yliopistojen kanssa. Korkeat opintomaksut eivät mahdollista tavoitteen toteutumista.

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö VSY tukee Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman 2009 -2012 (OPM 2009:12) ja sen toimeenpanosuunnitelman mukaan opetusministeriön asettaman vapaan sivistystyön rahoitusuudistuksen valmisteluryhmän esityksiä:

E20. Työryhmä esittää, että yliopistot ottavat elinikäisen oppimisen edistämistä ja opetuksen johtamista koskevissa tavoitteissaan sekä maksuasetuksen soveltamista koskevissa ratkaisuissaan huomioon vapaan sivistystyön oppilaitosten mahdollisuudet avoimen yliopisto-opetuksen järjestämisessä niin, että yliopistojen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten välille kehittyy tarkoituksenmukaista valtakunnallista ja alueellista työnjakoa ja että vapaan sivistystyön oppilaitosten järjestämän avoimen korkeakoulu-opiskelun maksut voidaan pitää kohtuullisina elinikäistä oppimista, tasa-arvoa ja saavutettavuutta koskevien tavoitteiden mukaisesti.

E21. Työryhmä esittää, että opetusministeriön koulutus- ja tiedepolitiikan osasto ja ministeriön asettamat elinikäisen oppimisen neuvosto sekä vapaan sivistystyön yhteistyöryhmä huolehtivat säännöllisestä yhteydenpidosta yliopistojen ja vapaan sivistystyön toimijoiden kanssa po. tavoitteiden edistämiseksi. Samoin työryhmä pitää tärkeänä, että yliopistojen strategisessa ohjauksessa ja seurannassa sekä rahoituksen määräytymisperusteissa avoimen yliopisto-opetuksen järjestäminen ja kehittyvä yhteistyö vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa on riittävän konkreettisella tavalla esillä. Myös vapaan sivistystyön rahoitusperusteiden tulee kannustaa avoimen yliopisto-opetuksen järjestämiseen ja sen tulee olla kannattavaa vapaan sivistystyön oppilaitoksille.

 

Helsinki 19.3.2010


AARO HARJU
Aaro Harju
puheenjohtaja

Eeva-Inkeri Sirelius
pääsihteeri

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO