VSY

VST 5.12.2009

Selvitys vapaan sivistystyön järjestörakenteen kehittämistarpeista

Opetusministeriölle

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö - Samverkande bildningsorganisationerna ry on perustettu vuonna 1969. Se on nimensä mukaisesti yhteisjärjestö, joka toiminnoillaan ja palveluillaan lujittaa alan valtakunnallisten järjestöjen yhteistyötä ja vapaan sivistystyön näkyvyyttä. VSY:n säännöt uudistettiin vuonna 2006 ja niiden mukaan yhteisjärjestön tarkoituksena on edistää vapaata sivistystyötä sekä elinikäistä oppimista yhteiskunnassa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhteisjärjestö
* Toimii vapaan sivistystyön edunvalvojana yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa
* Harjoittaa tiedotus- ja tutkimustoimintaa
* Järjestää koulutustilaisuuksia vapaan sivistystyön henkilöstölle
* On yhteistoiminnassa alan ulkomaisten järjestöjen kanssa
* Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa

VSY:n nykyisessä toiminnassa painottuvat koulutus- ja kehittämistehtävä sekä vankka asema kansainvälisissä verkostoissa ja järjestöissä: Oppimisen pohjoismainen verkosto NVL ja eurooppalainen järjestö EAEA (European Association for the Education of Adults).

VSY:n rahoitus muodostuu opetusministeriön avustuksista, Pohjoismaisen ministerineuvoston sopimuspohjaisesta tuesta sekä Opetushallituksen myöntämästä rahoituksesta opetustoimen henkilöstökoulutukseen. Vuonna 2009 varsinaisen yleisavustuksen osuus (111 000 euroa) kaikista tuloista (741 000 euroa) on 15 %.

Yleisavustuksella katetaan pääsihteerin ja toimistosihteerin henkilöstökulut sekä suurin osa toimiston yleiskuluista. NVL-koordinaattorin työ, EAEA:n tiedotusyksikön palvelut sekä täydennyskoulutushankkeet rahoitetaan näihin toimintoihin saaduilla erityisavustuksilla.

Kehittämistarpeet

Voidakseen toteuttaa sääntöjen mukaista tehtäväänsä "edistää vapaata sivistystyötä ja elinkäistä oppimista yhteiskunnassa" VSY:llä tulisi olla nykyistä paremmat edellytykset teettää selvityksiä ja tutkimuksia vaikuttamistoimiensa tueksi. Tuloksekas vaikuttaminen vaatii evidenssiä ja tutkittua tietoa argumentoinnin perusteeksi. Se, että VSY jakaa tutkimusapurahoja kentälle, ei riitä tuottamaan riittävää määrää relevanttia tausta-aineistoa ja dokumentoitua tietoa koulutuspoliittisten päämäärien edistämiseksi.

Tehokkaasti toimivassa järjestössä tulisi olla myös aikaa ja ammattitaitoa tiedotus- ja viestintätehtävien hoitamiseksi. VSY on omalta osaltaan kunnioittanut alalla vallitsevaa hiljaista sopimusta, jonka mukaan Kansanvalistusseura huolehtii vapaan sivistystyön tiedotus- ja julkaisutoiminnasta. KVS:n tuottamien palvelujen rinnalla VSY on kuitenkin ylläpitänyt omia kotisivuja ja välittänyt tietoa sähköisesti erilaisia jakelukanavia hyödyntäen. VSY:n aloitteesta on toiminut ns. tiedottajaverkosto (TIMO), jossa on mukana tiedotuksesta vastaavat henkilöt alan eri valtakunnallisista järjestöistä. Verkostossa on työstetty monia käyttökelpoisia yhteistyön muotoja, joiden siirtäminen käytäntöön edellyttää taustajärjestöjen tukea.

Vapaan sivistystyön opetushenkilöstö muodostuu noin 350 rehtorista, 1500 päätoimisesta opettajasta ja tuhansista tuntiopettajista. Kohtuullisen rajatulle kohderyhmälle tarjotaan tällä hetkellä täydennyskoulutusta yliopistojen, täydennyskoulutuskeskusten, lääninhallitusten, yritysten ja järjestöjen toimesta. Tarjolla on paljon erilaista ja joskus jopa päällekkäistä koulutusta. Koko toimialan kehittämisen kannalta olisi tarkoituksenmukaista koordinoida täydennyskoulutustarjontaa ja samalla huolehtia siitä, että koulutettavien ja heidän työnantajiensa tarpeet tulevat huomioon otetuiksi koulutusohjelmien suunnittelussa. Nykyisen kilpailutilanteen sijasta tulisi voida koota asiantuntijatiimi, joka huolehtisi hyvästä vuorovaikutuksesta koulutettavien ja koulutuksen järjestäjien välillä.

Valtakunnallinen järjestörakenne

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman 2009 - 2012 päämääränä on vahvistaa vapaan sivistystyön toimintaedellytyksiä ja lujittaa sen asemaa suomalaisessa elinikäisen oppimisen järjestelmässä. Tämän tehtävän toteuttamisessa tarvitaan vahvaa vapaan sivistystyön yhteistä ääntä. Koulutusta ja oppimista koskevat muutokset voivat vaikeuttaa vapaan sivistystyön asemaa ammatillisen aikuiskoulutuksen rinnalla ja siksi on syytä korottaa ääntä ja lisätä näkyvyyttä julkisessa keskustelussa. Se vaatii järjestöiltä vankkaa "yhteen hiileen puhaltamista".

KEHO-ohjelma vahvistaa samanaikaisesti kunkin eri oppilaitosmuodon erityistehtävää ja korostaa niiden omaleimaista roolia elinikäisen oppimisen järjestäjäverkostossa. Näin ollen myös kunkin oppilaitosmuodon omalla edunvalvontatehtävällä on sijansa tulevaisuudessa
 
Synergiaetua on varmaankin mahdollista hakea niistä palvelutehtävistä, jotka ovat kaikille valtakunnallisille järjestöille yhteisiä ja samanmuotoisia. Vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden lisäämiseksi voisi olla paikallaan koota yhteen resursseja ja ammattitaitoa tiedotus- ja viestintehtävien sekä täydennyskoulutuksen osalta. Yhteiseksi tavoitteeksi tulisi asettaa entistä laadukkaampi ja tehokkaampi järjestötyö.


Helsinki 5.12.2009

Aaro Harju
Puheenjohtaja

Eeva-Inkeri Sirelius
pääsihteeri


Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO