VSY

VST 16.9.2009

Lausunto OSAAVA-ohjelman tavoitteista

Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunnan ehdotus OSAAVA-ohjelman tavoitteiksi

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö (VSY) pitää opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunnan laatimaa esitystä OSAAVA-ohjelman tavoiteasetannasta pääsääntöisesti hyvänä. Ehdotus sisältää samat opetustoimen henkilöstökoulutuksessa ilmenevät kehittämistarpeet, jotka OSAAVA-työryhmä on raportissaan nostanut esille. Neuvottelukunta tukee näin ollen kehittämistoimien käynnistämistä. VSY haluaa kiinnittää OSAAVA-ohjelman valmistelijoiden huomiota seuraaviin asioihin:

Vapaan sivistystyön oppilaitoksissa työskentelevät henkilöt ovat osallistuneet täydennyskoulutukseen selvästi vähemmän kuin muiden koulutusalojen opetushenkilöstö. VSY pitää erinomaisena neuvottelukunnan ehdotusta, jonka mukaan ohjelman avulla täydennyskoulutukseen osallistumattomien tai siihen vähän osallistuneiden henkiöiden määrää tulee lisätä ja osallistujamäärien muutosta seurata.

Vapaan sivistystyön oppilaitoksissa työskentelee runsaasti tuntiopettajia. He ovat seurantatietojen perusteella osallistuneet vähän, tai ei lainkaan, täydennyskoulutukseen. VSY yhtyy OSAAVA-työryhmän näkemykseen, jonka mukaan myös osa-aikaisissa ja sivutoimisissa tehtävissä työskentelevä henkilöstö kuuluisi täydennyskoulutuksen piiriin toimenkuvansa luonteen ja laadun mukaisesti.

Neuvottelukunta korostaa ehdotuksessaan suunnitelmallisen ammatillisen osaamisen kehittämisen verkostojen merkitystä. Alueellisten verkostojen rinnalla VSY kiinnittää huomiota koulutusalakohtaisen asiantuntemuksen merkitykseen. Monipuolinen suunnittelijaverkosto luo edellytykset sellaisten täydennyskoulutusohjelmien rakentamiselle, joissa on huomioitu kohderyhmän koulutustarpeet, koulutusta tarjoavien organisaatioiden asiantuntemus sekä kansallisesta koulutuspolitiikasta johdetut kehittämistarpeet. Valtakunnalliset toimialakohtaiset järjestöt voivat toimia oman kenttänsä "äänenä" täydennyskoulutuksen suunnittelu-, toteutus- ja arviointivaiheessa.

Neuvottelukunta toteaa esityksessään, että ohjelman rahoituksen jakoperusteiden osalta tulee huolehtia, etteivät ne mene päällekkäin muun valtiorahoitteisen opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutuksen (opetushallitus, aluehallintoviranomaiset) tavoitteiden kanssa. Päällekkäisyyden välttämiseksi OSAAVA-ohjelman tavoitteet tulee määritellä selvästi ja niiden saavuttamista täytyy voida seurata. Neuvottelukunnan esitys noudattelee opetustoimen henkilöstökoulutukselle asetettuja yleisiä kehittämistarpeita eikä siten ota kantaa päällekkäisyyden estämiseen.

OSAAVA-työryhmä on todennut, että täydennyskoulutukseen osallistumisesta aiheutuu ns. muita lisäkuluja, kuten sijaisten palkkaaminen ja matkakulut. OSAAVA-ohjelmaan varattavien resurssien kohdentaminen ainakin osittain näihin lisäkuluihin helpottaisi opetushenkilöstön pääsyä täydennyskoulutukseen merkittävästi. Sekä neuvottelukunta että OSAAVA-työryhmä ovat kiinnittäneet näihin esteisiin huomiota.

16.9.2009

Pirkko Ruuskanen-Parrukoski
hallituksen jäsen

Eeva-Inkeri Sirelius
pääsihteeri

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO