VSY

VST 24.9.2009

Lausunto tutkintojen ja muun osaamisen kansallisesta viitekehyksestä

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö - Samverkande bildningsorganisationerna ry (VSY) antaa työryhmän muistiosta seuraavan lausunnon:

Työryhmän toimeksiantona oli valmistella tutkintojen tuottaman ja muun osaamisen kuvaamiseen perustuvaa kansallista viitekehystä. Muistiossa viitekehyksen nimeksi esitetään tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys. Tämä nimimuutos kuvaa valmistelutyön ja laaditun kansallisen viitekehyksen kaksijakoisuutta. Viitekehykseen on tässä vaiheessa sijoitettu ainoastaan nykyiset kokonaiset tutkinnot, jotka saadaan, kun toimivaltainen elin vahvistaa, että henkilö on saavuttanut viranomaisen vahvistamat vaatimukset täyttävät oppimistulokset. Muistiossa ei juurikaan käsitellä mitään virallisen tutkintojärjestelmän ulkopuolella saavutettua muuta osaamista.

VSY tukee vahvasti työryhmän näkemystä, jonka mukaan tutkintojen viitekehyksestä tulee edetä osaamisen viitekehykseen. Muuten viitekehyksen tuomia etuja ei voida täysin saavuttaa. Pelkkä tutkintojen viitekehys ei myöskään edistä riittävästi elinikäisen oppimisen periaatteiden toteuttamista (s. 79).

Kansallisen viitekehyksen laajentaminen osaamisen viitekehykseksi edellyttää, että Opetushallitus, Suomen kansallisena koordinaatiopisteenä, sitoutuu jatkamaan viitekehyksen kehittämistyötä. Tarkasteltaessa koulutuksen vaikuttavuutta tulee näkökulman siirtyä panoksista tuotoksiin ja opiskelijoiden tulee voida yhdistää eri ympäristöissä ja eri maissa hankittuja oppimistuloksia. Viitekehyksen kehittäminen voi omalta osaltaan tukea tarvittavaa paradigman muutosta. (Viite EQF:n edut s 15).

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö kiinnittää huomiota käsitteen aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT) käyttöön muistiossa. AHOT on yleistermi (recognition of prior learning), jota käytetään kaikilla koulutuksen aloilla ja tasoilla. AHOT-termiä ei ole syytä rajata vain korkeakoulutasoon.

Vapaan sivistystyön näkökulmasta kansallinen viitekehys palvelee parhaimmillaan niitä kansalaisia, joilla on erilaisia tutkintotodistuksia ja jotka liikkuvat työmarkkinoilla EU-alueella. Se sijaan se ei juuri palvele niitä kansalaisia, joilla on vähän tai ei lainkaan virallisia tutkintotodistuksia ja joilla kuitenkin on työssä tai muulla tavoin hankittua osaamista. On tärkeätä, että jatkossa kehitetään, Irlannin mallin mukaan, välineitä ja tapoja, joilla tasoille 1-2 asettuvaa osaamista kuvataan ja tehdään näkyväksi.

Tulevaisuuden kehittämistyössä tulee erityisesti painottaa viitekehykselle asetettua tavoitetta edistää elinikäisen oppimisen jatkuvuutta. Ei riitä, että viitekehys tukee kansalaisten liikkuvuutta. Se voi parhaimmilla edistää kansalaisten myönteistä suhtautumista elinikäiseen oppimiseen ja tukea monipuolisten ja yksilöllisten oppimispolkujen rakentamista. Kehittämistyössä tulee asettaa kansalainen/opiskelija keskiöön ja pohtia, miten EQF/NQF voisi edistää hänen mahdollisuuksiaan kartuttaa monipuolista osaamista.

Muistio ei anna riittävästi viitteitä siitä, että EQF/NQF:n avulla saavutettaisiin yksilöitä palvelevia tavoitteita eli että EQF hyödyttää yksittäisiä ihmisiä lisäämällä elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia tai auttaa yksittäisiä ihmisiä, joilla on runsaasti työelämässä tai muussa toiminnassa hankittua kokemusta, helpottamalla epävirallisen oppimisen tunnustamista (s. 15).

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestön (VSY) hallitus esittää, että kansallista viitekehystä laajennetaan osaamisen suuntaan ja että kehittämistyössä korostetaan EQF:lle asetettuja laajoja tavoitteita. Muiden maiden, erityisesti Irlannin ja Tanskan, kehitystyön seuraaminen tukee uusien ajattelu- ja toimintamallien löytymistä.

Helsinki 24.9.2009

Aaro Harju
puheenjohtaja

Eeva-Inkeri Sirelius
pääsihteeri

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO