VSY

VST 30.9.2009

Lausunto vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustuksista

Vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustusten jaon perusteena olevat tavoitteet/Kirje 14/040/2009 (17.6.2009)

Opetusministeriölle

Laatu ja -kehittämisrahoituksen käyttöönoton ensimmäisessä vaiheessa (vuonna 2010) vapaan sivistystyön oppilaitosten rahoitus muodostuu laskennallisesta perusrahoituksesta sekä laatu- ja kehittämisavustuksista, ylimääräisiistä avustuksista ja opintoseteliavustuksista. KEHO -valmisteluryhmän ehdotuksen mukaan laatu- ja kehittämisavustusten (LAKE) osuus olisi vuonna 2010 enintään 15 prosenttia momentilta 29.30.31 maksettavista valtionosuus- ja avustusrahoituksesta.

KEHO -valmisteluryhmä loppuraportissa todetaan, että lähtökohtana rahoitusjärjestelmän ja perusteiden uudistamisessa on rahoituksen jakaminen nykyisen kaltaiseen laskennalliseen, suoriteperusteiseen perusrahoitukseen sekä toiminnan keskeisiä tavoitteita edistävään ja palkitsevaan laatu- ja kehittämisrahoitukseen. Tietopohjan tarkentuessa ja indikaattorityön edetessä myös laatu -ja kehittämisrahoitus voisi tapahtua osana nykyistä joustavammin määräytyvää laskennallista rahoitusta.

VSY:n hallitus kiinnittää valmistelijoiden huomiota ensimmäisen vaiheen rahoitusratkaisuun liittyviin uhkiin. LAKE -osan käsitteleminen erillisavustuksina saattaa merkitä vapaan sivistystyön kokonaisresurssien heikentymistä. Kielteinen vaikutus voi syntyä siitä, että avustusmäärärahoihin ei sovelleta indeksikorotuksia (toisin kuin VOS -rahoitukseen) ja avustusmäärärahojen käyttö edellyttää yleensä omarahoitusosuutta oppilaitoksen ylläpitäjältä.

VSY:n hallitus esittää, että jatkovalmistelussa ja asetettavissa rahoitusryhmissä selvitettäisiin mahdollisuutta siirtää laatu- ja kehittämisrahoitus valtionosuusrahoitukseksi.

VSY:n hallitus päätti rajata vastauksensa kuvaamaan niitä tavoitteita, joiden saavuttamisen edistämiseksi laatu- ja kehittämisavustuksia tulisi vuonna 2010 jakaa.

VSY:n hallitus päätti, että se tukee KEHO -valmisteluryhmän esitystä asettaa toiminnallisiksi tavoitteiksi elinikäisen oppimisen edistämisen, saavutettavuuden vahvistamisen sekä laadun kehittämisen. Hallitus pidättäytyi tekemästä tarkempia ehdotuksia laatu- ja kehittämisavustusten kohdentamisesta, vaan katsoi sen kuuluvan oppilaitosten ylläpitäjien ja koulutuksen järjestäjien tehtäväksi.

VSY:n hallitus korostaa, että laatu- ja kehittämisrahoituksen tavoitteena on tukea vapaalle
sivistystyölle asetettujen tavoitteiden toteutumista ja vapaan sivistystyön arvojen ja tarkoituksen vahvistamista: elinikäinen oppiminen, yhteiskunnallinen eheys, tasa-arvo ja aktiivinen kansalaisuus.

VSY:n hallitus yhtyy opetusministeriön näkemykseen, jonka mukaan tässä uudentyyppisten avustusten käyttöönottovaiheessa niiden osuus määritellään maltillisesti perusrahoitusta vaarantamatta ja osuutta lisätään vasta sen jälkeen, kun toiminnasta on saatu riittävästi kokemuksia ja jaon pohjaksi on käytettävissä riittävä tietopohja. VSY:n hallitus katsoi, että kukin oppilaitosryhmä päättää oman verkostonsa osalta, mikä olisi se % -osuus, joka voitaisiin kokonaisrahoituksesta käyttää LAKE -avustuksiin. VSY ei yhteisjärjestönä tee LAKE -rahoituksen laajuudesta mitään esitystä.


Helsinki 30.09.2009


Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö -
Samverkande bildningsorganisationerna ry

Aaro Harju
puheenjohtaja

Eeva-Inkeri Sirelius
pääsihteeri

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO