VSY

VST 20.4.2009

Lausunto Vapaan sivistystyön kehittämisohjelmasta 2009-2012

Opetusministeriölle

Vapaan sivistystyö yhteisjärjestö - Samverkande bildningsorganisationerna (VSY) ry;n hallitus on käsitellyt Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman 2009 -2012 loppuraporttia ja antaa siitä seuraavan lausunnon:

1. Vapaan sivistysyön tarkoitus ja tehtävät lainsäädännössä

VSY:n hallitus tukee valmisteluryhmän esityksiä, jotka koskevat vapaan sivistystyön lain 1 §:n (Vapaan sivistystyön tarkoitus ja tavoitteet) ja 2 §:n (Lain piiriin kuuluva toiminta) muuttamista. Hallitus pidättäytyy ottamasta kantaa vapaan sivistystyön oppilaitosmuotoja koskeviin erillisiin tehtävämäärityksiin ja jättää nämä kannanotot kunkin oppilaitosmuodon oman keskusjärjestön tehtäväksi.

2. Rahoitusjärjestelmän uudistaminen

VSY:n hallitus tukee valmisteluryhmän ehdottamaa periaatteellista ratkaisua jakaa valtion myöntämät resurssit perusosaan sekä laatu- ja kehittämisosaan. Ratkaisu hillitsee oppilaitosten keskinäistä suoritekilpailua ja kohdentaa huomiota aiempaa enemmän koulutuksen laatuun ja koulutuspoliittisiin painotuksiin. Laatu- ja kehittämistyö kaipaavat lisäpanostusta.

Koska loppuraportin ehdotus on vain periaatteellinen ja vailla yksityiskohtaisempaa ehdotusta rakenneuudistuksen toteuttamistavasta, jäävät monet operatiiviset ratkaisut tehtäväksi vasta myöhemmin. Rahoitusjärjestelmää koskevan periaateratkaisun siirtäminen toimeenpanovaiheeseen vaatii vielä koelaskelmia ja vaihtoehtoisten prosenttiosuuksien ja mallien vertailua, jotta voidaan ennakoida uudistamisen aiheuttamat vaikutukset oppilaitostasolla. Samoin on varauduttava tukemaan muutosvaiheessa niitä oppilaitoksia, joille uudistaminen voi aiheuttaa suuriakin taloudellisia ongelmia.

VSY pitää tärkeänä, että valtion talousarvioon varataan ehdotetut lisäresurssit varmistamaan uudistusten toteuttaminen ja tasaamaan uudistamisesta aiheutuvaa taloustilanteen mahdollista heikentymistä sekä tukemaan KEHO-ohjelmassa esitettyjä kehittämistoimia taloudellisin kannustimin. Laatu- ja kehittämisosan rahoitukseen tulee myös tehdä indeksitarkistukset täysimääräisinä vuosittain.

3. Ylläpitäjä- ja oppilaitosrakenteen kehittäminen

VSY:n hallitus tukee loppuraportin esitystä oppilaitosten alueellisen ja valtakunnallisen yhteistyön lisäämisestä. Oppilaitostasolla koetaan jo nyt välttämättömänä tarkastella ja suunnitella koulutustarjontaa ottaen huomioon alueen muut oppilaitokset, niiden erityistehtävät ja profiilit. Verkostoituminen ja yhteistyö ovat tärkeitä toimintatapoja kaikilla toimialoilla. Valmisteluryhmän ehdotus yhteistyöstä antaa tilaa monenlaisille alueellisesti, valtakunnallisesti ja oppilaitosmuotokohtaisesti valittaville yhteistyön malleille, joista on olemassa runsaasti esimerkkejä.

4.Vapaan sivistystyön laadun ja vaikuttavuuden parantaminen

VSY:n hallitus tukee valmisteluryhmän tekemiä esityksiä, jotka koskevat opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen turvaamista, vapaan sivistystyön monitieteistä tutkimusohjelmaa, maahanmuuttajien koulutusmahdollisuuksien lisäämistä, opiskelijapalautejärjestelmän kehittämistä, tieto- ja viestintätekniikan käytön laajentamista sekä tutkintojen tuottaman ja muun osaamisen näytön kehittämistä.

VSY:n hallitus halua vauhdittaa tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen ja uusiin oppimisympäristöihin tukeutuvan tarjonnan laajentamiseen ja pedagogiikan uudistamiseen tähtäävää valmistelutyötä. Monimuoto-opetuksen rahoitusperusteet tulee ratkaista kaikkien vapaan sivistystyön oppilaitosten osalta pikaisesti, jo ensi vuoden rahoitusuudistuksessa.

VSY:n hallitus pitää myös tärkeänä, että kartoitetaan tarve ja mahdollisuudet laajentaa näyttötutkintojärjestelmä vapaan sivistystyön koulutukseen. Samassa yhteydessä tulee kartoittaa mahdolliset muut menetelmät, joilla voidaan osoittaa ne oppimistulokset, joita opiskelijat saavat vapaassa sivistystyössä. Tutkintojen tuottaman ja muun osaamisen kuvaamiseen perustuva kansallinen viitekehys on valmisteltavana opetusministeriössä. Mikäli ei kyetä nopeasti kehittämään menetelmiä vapaassa sivistystyössä hankitun osaamisen näytöille, on vaarana, että koko toimiala jää vaille sijaa viitekehyksessä.

5. Jatkotoimenpiteiden valmistelun organisointi ja aikataulu

VSY pitää valmisteluryhmän tekemää ehdotusta jatkovalmistelusta hyvin haasteellisena. Aikataulu on tiukka ja käynnistettäviä kehittämistoimia on paljon. Oppilaitosverkosto kokee rahoitusmallin uudistamisen kaikkein kiireellisimpänä ja tärkeimpänä. Mallin yksityiskohtaisempi suunnittelu vaatii kunkin oppilaitosmuodon oman "äänen" kuuntelemista ja niiden omien keskusjärjestöjen aktiivista mukanaoloa valmistelutyössä.

VSY pitää Vapaan sivistystyön yhteistyöryhmää (YTR) hyvänä, kaikki oppilaitosmuodot ja sidosryhmät yhteen kokoavana elimenä, joka voi toimia kehittämisohjelman toimeenpanon valmistelu- ja seurantaryhmänä. VSY haluaa jatkossakin osaltaan edistää vuorovaikutteista valmisteluprosessia ja vuoropuhelua.

Helsingissä 15.4.2009

Aaro Harju
puheenjohtaja

Eeva-Inkeri Sirelius
pääsihteeri

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO