VSY

VST 17.10.2007

Lausunto valtion vuoden 2008 talousarvioesityksestä

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaosto
Asia: Hallituksen esitys HE 62/2007 vp Valtion talousarvioesitys 2008

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö - Samverkande bildningsorganisationerna ry haluaa lausunnossaan kiinnittää kansanedustajien huomiota vapaan sivistystyön oppilaitosten mahdollisuuksiin hoitaa niitä laaja-alaisia tehtäviä, joita yleissivistävällä ja ammattisivistävällä aikuiskoulutukselle on budjetin perusteluosassa osoitettu:

  • lisätä työikäisen väestön osallistumista osaamista yläpitävään ja ammatillista liikkuvuutta parantavaan koulutukseen,
  • huolehtia riittävän, kaikille avoimen ei-tutkintotavoitteisen koulutustarjonnan saavutettavuudesta kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseksi,
  • parantaa aikuisväestön elinikäisen oppimisen edellytyksiä yhteiskunnallisen tasa-arvon ja kansalaisten sivistysmahdollisuuksien turvaamiseksi sekä
  • kehittää aikuiskoulutuksen laatua, alueellista vaikuttavuutta ja ohjausta kaikilla koulutustasoilla.

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö VSY keskittyy tässä lausunnossa tarkastelemaan yhtä vapaan sivistystyön oppilaitosten yhteistä kehittämisaluetta: aikuisopiskelun ja elinikäisen oppimisen edellytysten parantamista opintosetelin keinoin.

Budjetin perusteluissa todetaan, että vapaan sivistystyön oppilaitoksissa jatketaan vuonna 2006 käynnistettyä valtionavustuksina rahoitettavaa opintosetelin sovellusta erityistä tukea tarvitsevien osallistujaryhmien opintomaksujen alentamiseksi tai poistamiseksi.

VSY pitää hyvänä, että opintosetelin käyttöön liittyvistä kokeiluhankkeista saadut myönteiset tulokset ovat johtaneet opintosetelijärjestelmän vakiinnuttamispyrkimyksiin. Tulokset osoittivat, että opintosetelin myöntämisellä voidaan kannustaa koulutuspassiivisia aikuisia käyttämään tarjolla olevia koulutusmahdollisuuksia. Maahanmuuttajat, senioriväestö ja työttömät ovat voineet vaihtelevin käytäntein saada opintosetelin, jolla on katettu opiskelijan maksuosuudeksi koitunut kurssi/opintomaksu joko kokonaan tai osittain.

Opintosetelijärjestelmä tukee opiskelijoiden mahdollisuutta valita itselleen sopiva palveluntarjoaja ja vertailla eri oppilaitosten koulutusohjelmien hintalaatusuhdetta.

Opintoseteli -järjestelmä rahoitetaan tällä hetkellä valtionavustuksilla, mikä aiheuttaa kielteisiä taloudellisia seurannaisvaikutuksia oppilaitosten saamaan valtionosuuteen. Nykyisin käytössä oleva nettouttamisen periaate merkitsee, että kustannusseurannassa oppilaitosten todellisista kustannuksista vähennetään avustuksina saatu tuotto määriteltäessä laskennallisten valtionosuuksien kustannuspohjia. Tämän seurauksena tuki, joka on tarkoitettu alentamaan tai poistamaan opiskelijoille koituvia maksuja, alentaa samalla myös oppilaitoksille valtionosuutena kohdennettavien suoritteiden yksikköhintoja. Yksikköhintojen tulisi kuitenkin perustua koulutuksen järjestämisestä aiheutuviin todellisiin kustannuksiin. Opintoseteleihin käytetty määräraha oli vuonna 2007 noin 1 700 000 euroa.

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö esittää valtionvarainvaliokunnan sivistys -ja tiedejaostolle, että vapaan sivistystyön oppilaitoksien opiskelijoille varattava opintosetelimääräraha siirretään omalle momentille ja tarkempi jako eri oppilaitoksille suoritetaan opetusministeriön virkamiestyönä kuten vuonna 2007.

VAPAAN SIVISTYSTYÖN YHTEISJÄRJESTÖ -
SAMVERKANDE BILDNINGSORGANISATIONERNA RY

Aaro Harju Eeva-Inkeri Sirelius
puheenjohtaja pääsihteeri

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO