VSY

VST 17.8.2007

Lausunto koulutuksen arviointijärjestelmän kehittämistyöryhmän muistiosta

Opetusministeriö

Viite: Koulutuksen arviointijärjestelmän kehittämistyöryhmän muistio

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö - Samverkande bildningsorganisationerna ry:n hallitus on käsitellyt Koulutuksen arviointijärjestelmän kehittämistyöryhmän muistiota kokouksessaan 4.6.07 ja antaa seuraavan lausunnon:

VSY:n hallitus pitää hyvänä työryhmän ehdotusta, jonka mukaan Suomessa jatkaa kaksi erillistä arviointineuvostoa: Korkeakoulujen arviointineuvosto ja Koulutuksen arviointineuvosto. Näiden kahden arviointineuvoston vuorovaikutusta ja toiminnallista tehokkuutta tukee työryhmän esitys sijoittaa neuvostojen arviointisihteeristö fyysisesti lähelle toisiaan. VSY tukee esitystä, jonka mukaan arviointineuvostojen sijaintipaikka olisi Helsinki. Sijaintipaikalla on merkitystä, jotta työryhmän tavoite tiivistää yhteistyötä neuvostojen ja muiden arviointiin osallistuvien toimijoiden välillä, voisi toteutua.

Työryhmän muistiossa ehdotetaan useita täsmennyksiä ja tarkennuksia arviointiasetukseen, jossa säädetään koulutuksen arviointitoimintaa koskevasta työnjaosta ja vastuusta sekä koulutuksen arviointineuvoston tehtävistä ja kokoonpanosta. Muutosehdotuksilla korjataan hallinnossa ilmenneitä epäselvyyksiä ja esitetyt muutokset vaikuttavat perustelluilta ja tarkoituksenmukaisilta.

Työryhmä on kiinnittänyt huomiota arviointitoiminnan vakauteen ja resursseihin. VSY:n hallitus pitää hyvänä työryhmän esitystä kansallisesta arviointisuunnitelmasta. Arviointisuunnitelmia laadittaessa on hyvä ottaa huomioon Jyväskylässä toimineen arviointisihteeristön työstä saadut kokemukset ja jatkaa hyviä avoimia arviointikäytänteitä. Arviointia on tehty vuorovaikutuksessa ja dialogissa laajan aikuiskoulutuksen asiantuntijaverkoston kanssa. Arviointisuunnitelma tukee pitkäjänteistä ja koordinoitua arviointitoimintaa. Riittävät taloudelliset resurssit ovat myös edellytys laadukkaalle arviointityölle. Työryhmän esitys määrärahojen lisäämiseksi lienee välttämätön.

VSY:n hallitus haluaa painottaa työryhmän esitystä nro 16, jonka mukaan koulutuksen arviointineuvoston kokoonpanosta päätettäessä on erityistä huomiota kiinnitettävä siihen, että neuvostolla on laaja-alainen, monipuolinen ja syvällinen asiantuntemus eri koulutusmuodoista sekä koulutuksen arvioinnista. Vapaa sivistystyö edustaa laajaa oppilaitosverkostoa ja monipuolista koulutustarjontaa. Olisi suotavaa, että vapaa sivistystyön asiantuntemus olisi myös arviointineuvoston käytettävissä.


VAPAAN SIVISTYSTYÖN YHTEISJÄRJESTÖ -
SAMVERKANDE BILDINGSORGANISATIONERNA VSY

Aaro Harju
puheenjohtaja

Eeva-Inkeri Sirelius
pääsihteeri

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO