VSY

VST 23.2.2007

Ehdotus maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelmasuositukseksi

Opetushallitus

Viite: Ehdotus maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelmasuositukseksi

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö (VSY) kiittää lausuntopyynnöstä ja antaa luonnoksesta seuraavan lausunnon:

Maahanmuuttajien koulutuksessa on erityisen tärkeätä pyrkiä tunnistamaan ja tunnustamaan maahanmuuttajan tiedot ja taidot, jotka hän on hankkinut ennen Suomeen muuttoaan. Kaiken kaikkiaan koko käsite opitun tunnustaminen (= formaalissa, nonformaalissa tai informaalissa oppimisympäristössä hankittu osaaminen) tulisi voida arvioida luotettavasti ennen kuin maahanmuuttajalle voidaan laatia oma opiskeluohjelma.

Opitun tunnistaminen ja tunnustaminen liittyy läheisesti opintojen ohjaukseen ja neuvontaan ja asia on noussut tärkeäksi kehittämiskohteeksi - ei vähiten maahanmuuttajien osalta. Kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelmassa olisi voinut olla enemmän tämän kysymyksen nykytilan kuvausta. Onko tarpeen määrittää kotoutumisohjaus erilliseksi yleisestä aikuisopiskelun ohjauksesta ja neuvonnasta, joka juuri nyt on valtakunnallisten kehittämistoimien kohteena? On hyvä, että suosituksessa on kiinnitetty huomiota ohjauksen mahdollisiin lisäkustannuksiin ja lisäresurssitarpeisiin koulutuksen hankintavaiheessa.

Luku 5 käsittelee opiskelijan arviointia. Koska kohderyhmänä ovat aikuiset maahanmuuttajat, tulisi itsearvioinnin menetelmiä ja mahdollisuuksia käsitellä laajemmin. Itsearviointikyvyn kehittyminen on tärkeä aikuiskasvatuksen ja aikuiskoulutuksen päämäärä.

Suosituksessa korostuvat työikäisten ja työmarkkinoille pyrkivien maahanmuuttajien oppimistarpeet. Tarpeet määritetään työelämän näkökulmasta. Koulutuksella on kuitenkin aina myös yleissivistävä tehtävä, jonka turvin yksilö selviytyy kansalaisena ja perheenjäsenenä suomalaisessa yhteiskunnassa. Kaikki oppiminen edistää kotoutumista, hyvinvointia ja integroitumista.

Suosituksessa kiinnitetään huomiota eräisiin erityisryhmiin, mikä on tärkeätä ja perusteltua. Tätä näkökulmaa tulisi edelleen kehittää tarkastelemalla, miten aikuisoppilaitokset voisivat kehittää erityisosaamistaan eri kohderyhmien tarpeita vastaavaksi. Vapaan sivistystyön ns. suuntaviivaohjausta voitaisiin hyödyntää koulutuspalvelujen kohdentamisessa. Akateemisesti koulutetut maahanmuuttajat nähdään esimerkiksi kesäyliopistojen omimpana kohderyhmänä. Kansanopistoja voitaisiin puolestaan ohjata kehittämään opinnollista kuntoutusta myös maahanmuuttajien tarpeisiin. Maahanmuutto ja sitä seuraava yhteiskunnan monikulttuuristuminen tulee olemaan niin merkittävä prosessi, että sen onnistunut läpivieminen vaatii kaikkien toimijoiden mukana olemista.
 
Luvussa 7 on pohdittu erityisryhmien tarpeita. Kohdassa 7.3. todetaankin, että maahanmuuttaja- tai muiden järjestöjen tarjoama koulutuksellinen tai muu tuki voi kotiäideille olla tietyssä elämäntilanteessa sopivampi tuki kuin kokopäiväinen koulutus.

VSY haluaa korostaa, että vapaan sivistystyön oppilaitokset, kansalaisjärjestöt tai vapaaehtoistyö ovat usein sopiva oppimisympäristö monellekin maahanmuuttajalle tietyssä elämäntilanteessa. Nonformaali oppiminen tulee nähdä rinnasteisena oppimismahdollisuutena formaalille koulutukselle. On oikein, että maahanmuuttajat voivat hyödyntää työvoimapoliittisen kotoutumiskoulutuksen ohella esim. vapaan sivistystyön, aikuislukioiden ja yhdistysten tarjoamaa alueellista koulutusta. Erityisesti tulee korostaa luvassa 2 esiin nostettua työvoimatoimistojen ns. rinnastuspäätösten merkitystä, joka mahdollistaa työvoimapoliittisen tuen maksamisen rinnasteiselle koulutukselle. Näin maahanmuuttajalle tarjoutuu uusia opintopolkuja tai niihin liittyviä osatoimintoja vapaan sivistystyön kentän oppilaitoksissa.

VSY piti hyvänä, että kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelma sisältää edelleen valinnaisia opintoja. Järjestötyö on yksi kansalaistoiminnan peruspilareista. Siksi järjestötoiminnassa tarvittavaa osaamista ja käytännön kokemusten omaksumista tulisi sisällyttää yhtenä mahdollisena opintokokonaisuutena valinnaisiin opintoihin. Järjestötyöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä toimimista sekä maahanmuuttajien omissa järjestöissä että osallistumista suomalaisten kansalaisjärjestöjen toimintaan.

VSY ehdottaa kohtaan 4.3. (arjen taidot) lisättäväksi järjestötoiminnan. Koska maahanmuuttajien työllistyminen on kantaväestöön verrattuna keskimääräistä vaikeampaa, saattaisi olla tarpeen käsitellä jossakin sopivassa osiossa seuraavia teemoja: selviytyminen ilman palkkatyötä ja elinkaariajattelu. Kohta 4.4. opiskelutaidot on hyvin kattavasti määritelty.

VSY ehdottaa, että työryhmä pohtisi modulirakenteen monimuotoista toteuttamista yhtenä suositeltavana mallina. Erilaiset oppilaitokset voisivat profiloitua joidenkin osioiden/modulien tuottajiksi, ei koko ohjelman. Joillakin paikkakunnilla oppilaitokset voisivat yhdessä tuottaa koko ohjelman jakaen vastuun eri osioiden tuottamisesta. Suosituksessa esitetty todistusmalli ei sovellu monen oppilaitoksen yhteistyönä tuotetun ohjelman dokumentointiin nykyisen muotoisena.

Helsinki 23. helmikuuta 2007

VAPAAN SIVISTYSTYÖN YHTEISJÄRJESTÖ -
SAMVERKANDE BILDNINGSORGANISATIONERNA ry

Aaro Harju
puheenjohtaja

Eeva-Inkeri Sirelius
pääsihteeri

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO