VSY

VST 23.2.2007

Esitys vuoden 2008 valtion budjettiin

Opetusministeriö

Viite: Vapaan sivistystyön yhteisjärjestön (VSY) esitys
vuoden 2008 valtion budjettiin

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestön (VSY) hallitus esittää vuoden 2008 budjetin valmistelijoille seuraavien näkökohtien huomioon ottamista:

Suomen kansallisen aikuiskoulutuspolitiikan lähtökohtana on
1) työikäisen aikuisväestön osaamisen jatkuva kehittäminen,
2) aikuisopiskelussa aliedustettujen ryhmien koulutusmahdollisuuksien lisääminen sekä
3) yhteiskunnan eheyden, tasa-arvon ja aktiivisen kansalaisuuden edistäminen.

Erityisen ajankohtaisena kehittämisalueena vuonna 2008 on maahanmuuttajien koulutus- ja oppimismahdollisuuksien kohentaminen sekä suomalaisen kantaväestön myönteisten asenteiden ja suvaitsevaisuuden edistäminen suhteessa maahanmuuttajiin. Toimintaympäristömme kansainvälistyminen ja monikulttuurisuuden arkipäiväistyminen vaativat lisätoimenpiteitä koulutuspalvelujen tarjoajilta olipa sitten kyseessä maahanmuuttajat tai kantaväestö.

Koulutus on aina avaintekijä kun kyseessä on maahanmuuttajan integroituminen uuteen ympäristöön. Tarvitaan kielikoulutusta, yhteiskuntatietoutta, arjen taitoja kuin myös ammatillista osaamista ja pätevyyttä.

Aikuisten opintoneuvonta ja ohjaus on havaittu puutteelliseksi ja niinpä onkin laadittu laajoja kehittämisohjelmia ohjauspalvelujen kehittämiseksi. Niiden toteuttaminen vaatii huomattavia resursseja. Tehokkaaseen ohjaukseen ja neuvontaa kuuluu oleellisesti aiemmin opittujen tietojen ja taitojen tunnistaminen ja tunnustaminen. Suomessa on kehitetty aikuisten näyttötutkintojärjestelmä, joka palvelee hyvin ammatillisten taitojen tunnustamismenetelmänä. Sen sijaan nonformaalin ja informaalin oppimisen tulosten arvioiminen ja hyväksi lukeminen on hyvin vähäistä ja pääasiassa alueelliseen yhteistyöhön ja luottamukseen rakentuvaa kokeilutoimintaa. EU:n komission ehdottama kehitystyö tällä saralla on vasta alkamassa.

Opetusministeriön tulisi varautua resursoimaan ns. aliedustettujen väestöryhmien hakevaa toimintaa. Opintosetelin käytöstä saatuja kokemuksia tulisi hyödyntää pohdittaessa suuntaviivaohjauksen menetelmiä ja taloudellisten resurssien kohdentamista.

  • Opetusministeriön tulisi varata lisäresursseja maahanmuuttajien yleissivistävään koulutukseen ja kotoutumisohjelmien tarjoamiseen työelämän ulkopuolella oleville esim. kotiäideille ja ikääntyneille maahanmuuttajille. Lähitulevaisuuden keskeinen haaste on rohkaista järjestöjä sitoutumaan monikulttuuriseen toimintaan myös käytännössä. Tämä vaatii resurssien uudelleen kohdentamista, lisää monikulttuurisuusasioista vastaavia henkilöitä ja yhteistyötä muiden monikulttuurista toimintaa järjestävien tahojen kanssa. Keskeisiä yhteistyötahoja ovat muun muassa maahanmuuttajien omat järjestöt.
  • Opetusministeriön ja työministeriön tulisi varata riittävät resurssit aikuisopiskelun tietopalvelujen, neuvonnan ja ohjauksen kehittämiseen. Käytössä olevan toimenpideohjelma ja siihen liittyvät kehittämisohjelmat tulisi käynnistää.
  • Kasvava eläkeläisten määrä tulee lisäämään vapaan sivistystyön palvelujen kysyntää ja osallistujamääriä. Mahdollinen lisäresursointi merkitsee vanhusväestön hyvinvoinnin tukemista, sairauksien ennalta ehkäisyä ja sosiaalisen koheesion rakentamista. Satsaus oppimiseen merkitsee säästöä sairaudenhoidossa.
  • Ikäihmisten yliopiston rahoitus tulee ratkaista ikäihmisiä kannustavalla tavalla.
  • Vapaan sivistystyön oppilaitosten rooli kansalaisten terveyden edistäjänä on korostunut. Liikunta- ja terveydenhoito-palvelujen kysyntä on kovassa kasvussa. Paikallinen ja alueellinen yhteistyö on toteutunut uudenlaisella hallintokuntien ja eri oppilaitosmuotojen välisellä vuoro-vaikutuksella.

VSY esittää, että opetusministeriö nostaa kaikkien vapaan sivistystyön oppilaitosten valtionosuuteen oikeuttavien suoritteiden enimmäismääriä. Opetusministeriön itse asettama tavoite korottaa aikuiskoulutukseen osallistuvien aikuisten prosenttimäärää 54 prosentista 60 prosenttiin toteutuu parhaiten lisäämällä vapaan sivistystyön palveluja. Vapaan sivistystyön oppilaitosten tarjoama monimuotoinen opiskelu toimii usein motivaation herättäjänä ja johdantona laajemmille ammatilliseen tutkintoon tähtääville opinnoille. Tarvitaan oppimisen vapaavalintainen alue, joka ylläpitää oppimiskykyä, motivaatiota ja oppimisrutiinia. Vapaatavoitteiset oppimisen mahdollisuudet tarjoavat "avaimen" osallistumattomuuden pienentämiseksi.

VAPAAN SIVITYSTYÖN YHTEISJÄRJESTÖ-
SAMVERKANDE BILDNINGORGANISATIONERNA RY

Helsinki 23. helmikuuta 2007

Aaro Harju
puheenjohtaja

Eeva-Inkeri Sirelius
pääsihteeri

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO