VSY

VST 1.1.1000

Lausunto hallitusohjelmasta 2007

Hallitusohjelman valmistelijoille

Asia: Vapaan sivistystyön asema osana suomalaista koulutusjärjestelmää

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö - Samverkande bildnings-organisationerna ry haluaa lausunnollaan kiinnittää hallitusohjelman valmistelijoiden huomiota aikuiskoulutuksen ja erityisesti vapaan sivistystyön laajentuneisiin tehtäviin.

Seuraavan hallituskauden haasteet liittyvät aikuiskoulutuspalvelujen kysynnän ja tarjonnan osalta väestön demograafiseen muutokseen, maahanmuuttajien määrän kasvuun sekä monikulttuurisen yhteiskunnan vakiintumiseen. Kansalaisten osallisuuden ja toiminnallisen aktiivisuuden lisääminen sekä kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen luovat kasvavaa kysyntää vapaan sivistystyön palveluille.

Kansalaisten elinikäisen oppimisen tukeminen edellyttää vapaan sivistystyön oppilaitosten (kansalais- ja työväenopistot, kansanopistot, kesäyliopistot, opintokeskukset ja liikunnan koulutuskeskukset) toimintaedellytysten turvaamista, jotta omaehtoinen aikuisopiskelu ja järjestömuotoinen sivistystyö voisivat edelleen olla suomalaisten ja maahanmuuttajien ulottuvilla. Suomalainen koulutusjärjestelmä perustuu palvelujen tasapuoliseen saatavuuteen, jolloin omaehtoinen oppiminen on mahdollista kaikille kansalaisille heidän sosioekonomisesta asemasta tai asuinpaikasta riippumatta. Palvelujen kohdentaminen ns. aliedustetuille väestöryhmille voidaan toteuttaa suuntaviivaohjausta kehittämällä ja opintosetelikokeilujen vakinaistamisella.

Tietoyhteiskunnan edellyttämiä kansalaisvalmiuksia kohentavien koulutuspalvelujen lisääminen ja aktiivisen osallistumisen ja opiskelun tukeminen vaativat vapaan sivistystyön oppilaitoksilta lisäpanostuksia toiminnan kehittämiseksi, opiskelijarekrytoinnin kohdentamiseksi ja opinto-ohjaukseen ja neuvonnan parantamiseksi. Kasvavalle maahanmuuttajajoukolle tulisi voida tarjota ammatillisen koulutuksen lisäksi yleissivistävää koulutusta osana heidän kotoutumisprosessiaan.

Ohjauksella ja neuvonnalla on keskeinen asema aikuisväestön motivoimiseksi koulutuksen ja opiskelun piiriin. Ohjaus ei tarkoita ainoastaan oman oppilaitoksen koulutusohjelmista tiedottamista vaan laaja-alaista opiskelijan aiempien opintojen selvittämistä, osaamisen arviointia, koulutustavoitteiden analysointia ja sopivan opiskelijapolun löytämistä. Ohjauksessa tulee ottaa huomioon nonformaalin koulutuksen aikuisille tarjoamat mahdollisuudet.

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö toteaa, että vapaan sivistystyön oppilaitosten toimintaedellytykset tulee turvata vastaamaan niille osoitettuja laajoja koulutus- ja sivistystehtäviä ja esittää seuraavien tehtävien korostamista hallitusohjelmassa:

  • arvioidaan Parlamentaarisen aikuiskoulutustyöryhmän esitysten toteutumista ja tuetaan niiden toteutumisessa syntyneitä hyviä käytänteitä
  • vahvistetaan vapaan sivistystyön toimintaedellytyksiä koulutuksellisen tasa-arvon toteutumiseksi
  • lisätään aikuiskoulutuksen resursseja aikuisväestön osaamisen uudentamiseksi, työhyvinvoinnin edistämiseksi ja työssäolon pidentämiseksi
  • kehitetään opitun tunnistamisen ja tunnustamisen välineitä erityisesti nonformaalisti hankittujen oppimistulosten näkyvyyden lisäämiseksi

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö pitää tärkeänä, että Suomi olisi edelläkävijöiden joukossa, muiden pohjoismaiden kanssa, rakennettaessa tapoja ja keinoja, joiden avulla nonformaalin ja informaalisen oppimisen tulokset tehdään näkyväksi ja otetaan huomioon aikuisten osaamiskartoituksissa tai hyväksi lukemisen käytänteissä. Koulutusalaa koskeva tehokkuuden vaatimus ei yksin riitä vauhdittamaan tätä kehittämistyötä, tarvitaan myös poliittisesti korkean tason tahdonilmausta ja vaatimusta.

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö ehdottaa, että tulevien vuosien budjettivalmisteluissa kiinnitetään huomiota vapaan sivistystyön oppilaitosten kasvavaan resurssitarpeeseen ja tuetaan oppilaitosten tasavertaista kohtelua koulutuspalvelujen tarjoajina kehitettäessä mm. opintososiaalisia etuuksia maahanmuuttajille ja työttömille.

Kunta- ja palvelurakenteen uudistaminen etenee suunnitelmien mukaisesti. Uudistuksen yhteydessä tulee ottaa huomioon, että yksityisillä vapaan sivistystyön oppilaitoksilla säilyvät tasavertaiset mahdollisuudet tarjota koulutuspalveluja kunnallisten palvelujen rinnalla. VSY korostaa, että valtionavustus tulee tulevaisuudessakin myöntää suoraan oppilaitosten ylläpitäjille, jotta vapaalle sivistystyölle luonteenomainen itsenäinen tehtävänhaku ja tavoiteasetanta voidaan turvata.

Helsinki 12.3.2007

VAPAAN SIVISTYSTYÖN YHTEISJÄRJESTÖ -
SAMVERKANDE BILDNINGSORGANISATIONERNA ry

Aaro Harju
puheenjohtaja

Eeva-Inkeri Sirelius
pääsihteeri

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO