VSY

VST 5.10.2006

Lausunto hallituksen esitykseen valtion talousarvioksi 2007

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaosto
Hallituksen esitys HE 122/2006 vp Valtion talousarvio 2007

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö - Samverkande bildningsorganisationerna ry haluaa lausunnossaan kiinnittää kansanedustajien huomiota vapaan sivistystyön oppilaitosten mahdollisuuksiin hoitaa niitä laaja-alaisia tehtäviä, joita aikuiskoulutukselle on budjetin perusteluosassa Parlamentaarisen aikuiskoulutustyöryhmän linjausten mukaisesti osoitettu:

  • lisätä työikäisen väestön mahdollisuuksia osallistua osaamistasoa ylläpitävään ja kohottavaan koulutukseen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamiseksi,
  • huolehtia riittävän omaehtoisen ei-tutkintotavoitteisen koulutustarjonnan saavutettavuudesta kansalaisyhteiskunnan ja demokratian vahvistamiseksi,
  • parantaa aikuisväestön elinikäisen oppimisen edellytyksiä yhteiskunnallisen tasa-arvon ja kansalaisten sivistyksellisten oikeuksien turvaamiseksi sekä
  • kehittää aikuiskoulutuksen laatua, alueellista vaikuttavuutta ja ohjausta kaikilla koulutustasoilla.

Väestön ikääntyminen ja kansalaisten aktiivisen osallistumisen tukeminen vaativat vapaan sivistystyön oppilaitoksilta lisäpanostuksia toiminnan kehittämiseen. Toimenpiteitä tarvitaan erityisesti opiskelijarekrytoinnin kohdentamiseksi ja opinto-ohjauksen ja neuvonnan parantamiseksi. Kasvavalle maahanmuuttajajoukolle tulisi voida tarjota ammatillisen koulutuksen lisäksi yleissivistävää koulutusta osana heidän kotoutumisprosessiaan. Tämä edellyttää vapaan sivistystyön oppilaitoksille osoitettujen resurssien kasvattamista ja rahoitusjärjestelmien kehittämistä esimerkiksi määritellyille väestöryhmille kohdennetulla suuntaviivarahoituksella.

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö toteaa, että oppilaitosten taloudellisten resurssien kehitys ei ole vastannut laajojen tehtävien hoitamisen vaatimuksia.

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö kiinnittää kansanedustajien huomiota Ruotsissa tapahtuneeseen kehitykseen, joka antaa tunnustusta vapaalle sivistystyölle (folkbildning) kansakunnan hyvinvoinnin, kansalaisten itseohjautuvuuden ja demokratian toteutumisen mahdollistajana. Ruotsin hallitus on ehdottanut vapaan sivistystyön oppilaitosten määrärahojen korottamista 400 miljoonalla kruunulla (44 miljoonalla eurolla), mikä merkitsee 20 prosentin korotusta nykyisiin määrärahoihin verrattuna.

Suomen hallituksen esityksessä vuoden 2007 budjetiksi ei vapaan sivistystyön määrärahoissa ole tapahtunut PAT:n mietinnön pohjalta odotettuja korotuksia. Budjetin määrärahojen taso merkitsee alan taloudellisten resurssien pienenemistä, kun opinto- ja koulutustoiminnan kustannusten nousu otetaan huomioon.

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö ihmettelee erityisesti kesäyliopistojen ja opintokeskusten määrärahan pienenemistä sekä kansanopistoja koskevan investointimäärärahan vähentämistä yhdellä miljoonalla eurolla. Opintokeskusten rahoitus ei vastaa sitä tasoa, jolle eduskunta sen määrärahat nosti kuluvan vuoden budjetissa. Olisi perusteltua, että hallitus omassa ehdotuksessaan ottaisi huomioon eduskunnan aiemmin tekemät lisäykset resursseja määritellessään.

Ohjauksella tulee olemaan keskeinen asema aikuisväestön motivoimiseksi koulutuksen ja opiskelun piiriin. Ohjaus ei tarkoita ainoastaan oman oppilaitoksen koulutusohjelmista tiedottamista, vaan myös opiskelijan aiempien opintojen selvittämistä, osaamisen arviointia, koulutustavoitteiden analysointia ja sopivan opiskelijapolun löytämistä. Ohjauksessa tulee ottaa huomioon nonformaalin koulutuksen aikuisille tarjoamat mahdollisuudet. Vapaan sivistystyön oppilaitoksista kansalaisopistot soveltuvat laajan verkostonsa vuoksi hyvin ohjauksen toteuttajiksi.

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö korostaa, että ohjauksen ja neuvonnan parantamiseksi tarvitaan lähivuosina lisäpanostuksia ja kehittämistoimia.

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö kysyy valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaoston jäseniltä:

- Onko Suomessa tarkoitus heikentää vapaan sivistystyön oppilaitosten toimintaedellytyksiä?

- Mikä painoarvo on syytä antaa kansalaisten omaehtoiselle oppimiselle, kulttuuriharrastuksille ja sivistyspyrkimyksille?

- Ruotsissa päätettiin lisätä resursseja kansansivistystyöhön 20 prosentilla. Voitaisiinko Suomessa pyrkiä samaan?

- Onko opetusministeriön hallinnonalaa koskeva budjettilisäys 0,8 %
riittävä verrattaessa sitä valtion menojen keskimääräiseen kasvuun?

Yhteisjärjestö ehdottaa, että valiokunta kiinnittäisi huomiota vapaan sivistystyön oppilaitosten resurssitarpeisiin ja tukisi oppilaitosten tasavertaista kohtelua koulutuspalvelujen tarjoajina kehitettäessä muun muassa opintososiaalisia etuuksia maahanmuuttajille ja työttömille.

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö pitää tärkeänä, että valiokunta käsittelisi omassa lausunnossaan

  • noste- ohjelman päättymisen johdosta vapautuvien taloudellisten resurssien uudelleen kohdentamista,
  • yksityisen oppilaitosten asemaa kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa sekä
  • rahoitusjärjestelmien kehittämistä aliedustettuja väestöryhmiä kannustaviksi.


VAPAAN SIVISTYSTYÖN YHTEISJÄRJESTÖ -
SAMVERKANDE BILDNINGSORGANISATIONERNA RY

Pekka Sallila
puheenjohtaja

Eeva-Inkeri Sirelius
pääsihteeri

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO