VSY

VST 30.3.1999

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaa koskeva kannanotto


Koulutusta koskevan lakiuudistuksen jälkeen vapaa sivistystyö on yksi seitsemästä opetushallinnon osasta ja keskeinen aikuiskoulutuksen alue. Vapaan sivistystyön yh-teisjärjestö odottaa, että alan näkökohdat otetaan tasaveroisesti huomioon opetuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa. VSY edellyttää, että jatkossa sitä kuullaan samalla tavalla kuin muitakin alan toimijoita.

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö esittää, että vapaan sivistystyön asemaa vahviste-taan suunnittelukaudella oleellisesti. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa otetaan huomioon ainakin seuraavat painotukset:

  • Sivistyst√§ itseisarvona korostetaan. Kaikilla suomalaisilla tulee olla tasa-arvoinen mahdollisuus koko el√§m√§ns√§ ajan kehitt√§√§ itse√§√§n ja persoonallisuutensa monipuolisuutta laaja-alaisesti k√§den taidoista henkisiin harrastuksiin.
  • Mahdollisuus peruskoulutuksen tason parantamiseen tulee tarjota sit√§ haluaville, my√∂s k√§ytt√§m√§ll√§ tukena vapaan sivistysty√∂n yhteis√∂pedagogiikkaa.
  • Elinik√§ist√§ oppimista varten luodaan oppimisen perustaa vahvistavia ja p√§ivitt√§vi√§ opinto-ohjelmia, jotka vapaan sivistysty√∂n menetelmin kehitt√§v√§t oppimaan oppimista, tiedon hankintaa ja hallintaa sek√§ muita tietoyhteiskunnan perustaitoja.
  • Vapaan sivistysty√∂n mahdollisuuksia ja resursseja yhteisty√∂h√∂n kansalaisyhteiskunnan yhteis√∂jen kanssa lis√§t√§√§n. T√§ysipainoista kansalaisuutta ja kansanvaltai-sia arvoja vahvistava kasvatus otetaan kehitt√§miskohteeksi.
  • Kehitet√§√§n erityisi√§ opinto-ohjelmia el√§kei√§ss√§ oppimista varten. Tavoitteena on el√§kei√§n henkinen vireys, nopeasti muuttuvassa yhteiskunnan selviytyminen ja t√§ysivaltainen toiminta kansalaisena.
  • Kehitet√§√§n tasa-arvoa lis√§√§vi√§ ja vapaan sivistysty√∂n menetelmi√§ soveltavia opintoohjelmia niille, jotka lyhytaikaisten ty√∂suhteiden, ty√∂tt√∂myyden, vammaisuuden tai syrj√§ytymisen vuoksi j√§√§v√§t elinik√§isess√§ oppimisessa t√§rke√§n ty√∂ss√§ oppimisen ulkopuolelle. Ty√∂tt√∂mille tehd√§√§n mahdolliseksi osallistua vapaatavoitteiseen opintotoimintaan ilman taloudellisia menetyksi√§.


Suomessa on hyvä institutionaalinen pohja vapaan sivistystyön ripeällekin kehittämiselle. Siitä tulee tehdä elinikäisen oppimisen keskeinen toteuttaja. Vapaan sivistystyön keinoin on samalla mahdollista nopeasti tarttua uusiin ja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin, esimerkkinä väestörakenteen muutos, voimakas muuttoliike, koko väestön tietotekniset valmiudet, laaja näkemys innovaatioista ja yhteiskunnallisen osallistumisen heikkeneminen.

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö katsoo, että edellä kuvatut tehtävät ja tarpeet vaativat myös toiminnan määrällistä kasvua, etenkin kun vapaan sivistystyön kehittäminen on vuosikymmenien ajan laiminlyöty. VSY osallistuu jatkossa mielellään myös määrällistä kehittämistä koskevaan valmisteluun.

Kannanoton perustelut

Elinikäisen oppimisen sisältötavoitteita ovat kansallisen strategian laatineen komitea-mietinnön mukaan

(1) persoonallisuuden kehityksen tukeminen,

(2) demokraattisten arvojen vahvistaminen,

(3) toimivien yhteisöjen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ylläpitäminen sekä

(4) innovaatioiden, tuottavuuden ja kansainvälisen kilpailukyvyn edistäminen.

Vapaata sivistystyötä tarvitaan erityisesti kolmen ensin mainitun tavoite-ryhmän toteutuksessa, mutta se heijastuu monin myönteisin tavoin myös neljänteen. Lain mukaan vapaan sivistystyön tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta kehittää yksilöiden persoonallisuuden monipuolisuutta ja toisaalta kykyä toimia yhteisöissä. Lisäksi toiminnan tulee lisätä tasa-arvoisuutta, vahvistaa kansanvaltaa ja edistää moniarvoisuutta.

Persoonallisuuden monipuolisuuden tavoite kannustaa vapaata sivistystyötä syventämään ihmisten tiedollista ja taitotiedollista pääomaa, mutta samalla laajentamaan sitä ainakin käden taidon, kehon, ilmaisun ja taideharrastuksen suuntaan, arvojen, etiikan, tarkoitus- ja motivaatiokysymysten ja elämänkatsomuksen suuntaan sekä toiminnan päämääräkysymysten, tulevaisuuskysymysten ja maailmankatsomuksen suuntaan.

Vapaan sivistystyön kohdeyhteisöt ovat ensisijaisesti niitä vapaaehtoisuuteen perustuvia paikallisia, valtakunnallisia ja globaaleja yhteisöjä, yhdistyksiä ja järjestöjä, joista kansalaisyhteiskunta koostuu. Myös pedagogiikassa korostuu yhteistoiminnallisuus. Sen toteutus vaihtelee työmuodoittain internaatista opintopiiriin ja -kerhoon, ryhmä-työhön, projektiopetukseen ja yhteisökasvatukseen.

Kuvatun toiminnan merkitys korostuu murrosaikoina. Ihmisen persoonallisuuteen ja yhteisöihin kohdistuu suuri muutospaine. Erityinen tarve on sellaisista tasa-arvoa lisäävistä opinnoista, jotka parantavat heikommalle osalle jääneiden ihmisten mahdollisuuksia selviytyä oppimista ja osaamista edellyttävässä yhteiskunnassa.

Myös kansanvalta on murroksessa, jossa tarvitaan tietoista kansanvallan vahvistamista opinnollisin keinoin. Tähän vapaalla sivistystyöllä on erityistä osaamista. Vapaan sivistystytön monet työmuodot tukevat kansalaisten osallistumista yhdistystoimintaan ja ohjaavat samalla yhdistystoiminnassa oppimista. Niin ikään moniarvoisuutta jo ra-kenteessaan ilmentävä vapaa sivistystyö on tärkeä arvokeskustelun kehys.

Kansalais- ja työväenopistot voivat paikallisina oppimiskeskuksina tarjota lähelle ihmistä tulevia oppimisympäristöjä persoonallisuuden monipuolista kehittämistä, paikallista kehittämistä ja paikallisten yhteisöjen osaamistarvetta varten.

Kansanopistot tarjoavat monipuolisia oppimisympäristöjä niin persoonallisuuden kehittämistä kuin yhteisöjäkin varten. Niiden internaattipedagogiikkaa on mahdollista käyttää tehokkaasti hyväksi peruskoulutuksen tason nostamisessa. Opintokeskukset työskentelevät valtakunnallisten ja kansainvälisten, jatkossa myös globaalisti toimivien yhdistysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Tarjontaa vahvistavat kesäyliopistot ja kasvava yhteistyö avoimen yliopiston kanssa. Yleiset kirjastot ovat tärkeä osa omaehtoisen oppimisen tukemista. Tietotekniikka parantaa kaikkien työmuotojen mahdollisuuksia.

Helsingissä 30.3.1999

 

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO