VSY

VST 31.8.2004

Lausunto EU:n komission ehdotuksesta elinikäisen oppimisen integroiduksi toimintaohjelmaksi


Opetusministeriö
Viite: Lausuntopyyntö OPM2004 - 00195

Ehdotus sisältää monia koulutusohjelman hallinnointia, rahoitusta ja toimeenpanoa koskevia uudistuksia, jotka aikuiskoulutuksen kentällä toimivat organisaatiot kokevat myönteisinä ja oikeansuuntaisina kehittämistoimenpiteinä. Erityisen hyvänä pidettiin elinikäisen oppimisen määrittelyä, joka oli artikla kolmen käsitemäärittelyssä valittu ohjelman rakennetta ohjaavaksi näkökulmaksi. Ohjelmalle varattavat taloudelliset resurssit ovat kiitettävästi kasvaneet, hallintoa on pyritty keventämään ja aikuisopiskelijoiden tarpeet on otettu huomioon.

VSY:n lausunto keskittyy arvioimaan Grundtvig-ohjelmaa:

Artikla nro 2 mukaan Grundtvig-ohjelma kohdennetaan kaikkeen aikuiskoulutukseen kattaen korkeakoulutasoisen, ammatillisen, yleissivistävän, tutkintotavoitteisen ja ns. omaehtoisen aikuiskoulutuksen. Mikäli ohjelma kohdennetaan näin laajalle sektorille ei Grundtvig-ohjelman osuus (3 %) integroidun ohjelman rahoituksesta vastaa todellisia tarpeita ja aikuiskoulutuksen suhteellista volyymia. Suomessa aikuiskoulutuksen osuus on n.13 % opetusministeriön kokonaisbudjetista.

Artikla 33

Ohjelman yleistavoitteet ja artiklassa nro 33 esitetyt Grundtvig-ohjelman viisi tavoitetta ovat kaikki hyvin valittuja. Ne kattavat myös vapaalle sivistystyölle Suomessa asetetut kansalliset tavoitteet:

  • edistää yksilön persoonallisuuden ja sen monipuolisuuden kehittämistä
  • vahvistaa yhteisöllistä toimintaa ja kansalaisyhteiskuntaa sekä
  • tukea tasa-arvoisuuden, moniarvoisuuden ja demokraattisen yhteiskunnan kehittymistä.

Grundtvig -ohjelmassa on kiitettävällä tavalla otettu painopistealueeksi aikuisopiskelijoiden liikkuvuuden lisääminen. VSY pitää opiskelijoiden erilaisia vaihto-ohjelmia merkityksellisinä niin yksilöiden kuin heidän edustamiensa organisaatioiden kehittymisessä kansainvälisyyteen ja konfliktien hallintaan. Ikääntyvän väestön opetus ja oppimistarpeisiin vastaaminen on nostettu Grundtvig-ohjelman yhdeksi tavoitteeksi. VSY pitää valintaa hyvänä.

Eräs keskeinen kysymys niin Euroopan sisällä kuin maailmanlaajuisesti on erilaisten väestöryhmien kyky elää sovinnossa keskenään ja ratkoa kulttuurien välisiä ristiriitoja rakentavasti hyvään yhteiseen tulevaisuuteen luottaen. Eri kansakuntia, uskontoja ja kulttuureja edustavien tavallisten kansalaisten henkilötasolla tapahtuva kohtaaminen ja inhimillinen vuorovaikutus edistää sovinnollista rinnakkaiseloa Euroopassa.

Liikkuvuutta voidaan edistää kahdella eri toimintatavalla: tukemalla aikuisopiskelijoiden vierailuja eri Euroopan maissa tai tukemalla eri Euroopan maissa pysyvästi tai tilapäisesti asuvien maahanmuuttajien opiskelumahdollisuuksia. Euroopan Unionin edistämä vapaa liikkuminen on johtanut monien Euroopan kansalaisten asumiseen osa-aikaisesti tai pysyvästi muualla kuin kotimaassaan. Kansalaisten yhdenvertainen kohtelu edellyttänee yhdenvertaisten koulutuspalvelujen saatavuutta kaikissa Euroopan unionin maissa.

Artikla 32

Uuteen ohjelmaan liittyy huoli pienten toimijoiden ja organisaatioiden mahdollisuuksista toteuttaa hankkeita, joilla edistetään ohjelmalle asetettuja tavoitteita. Grundtvig -ohjelma on uusimuotoisena avattu yhdelletoista erilaiselle toimijaryhmälle mukaan lukien yritykset ja korkea-asteen koulutuslaitokset. VSY haluaa korostaa aikuisoppilaitosten ja vakiintuneiden koulutusinstituutioiden asiantuntemusta koulutusohjelmien toteuttajina.

VSY:n hallitus ehdottaa , että laaja toimijaryhmä (yritykset ja korkea-asteen koulutuslaitokset) voisivat olla Grundtvig-ohjelman toimijoina ainoastaan hankkeen kumppaneina oppilaitoksien ja organisaatioiden toimijaverkostossa. Monipuolisen toimijaverkoston muodostaminen olisi voinut olla kaiken kaikkiaan selkeämmin koko ohjelman tavoitteena ja mahdollisesti myös rahoituksen edellytyksenä.

Muutosehdotus:

Koska integroitu ohjelma sisältää erillisen Erasmus-ohjelman korkeakoulutasolle, olisi perusteltua sisällyttää korkea-asteen oppilaitosten aikuiskoulutus Erasmus-ohjelmaan ja rajata korkea-asteen oppilaitokset pois Grundtvig-ohjelman toteuttajatahoista. Koska Erasmus-ohjelman rahoitusosuus on suurin (40 %) koko ohjelman budjetista, ei liene kohtuutonta sisällyttää korkeakoulujen toteuttama aikuiskoulutus tähän osioon.

Helsingissä 31.08.2004

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO