VSY

VST 22.10.2005

Lausunto hallituksen esitykseen valtion talousarviosta vuodelle 2005 ja kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmasta


Eduskunnan valtiovarainvaliokunta; Sivistys- ja tiedejaosto
Viite: Hallituksen esitys HE 151/2004 vp

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö ry (VSY) toteaa tyytyväisyytensä valtion talousarvioesitykseen vuodelle 2005. Aikuiskoulutukseen käytettäviä taloudellisia voimavaroja on lisätty: erityisesti on tuettu Noste-ohjelmaa ja pienin korotuksin myös vapaata sivistystyötä.

Momentin 29.69 selvitysosassa mainitaan monia vapaata sivistystyötä koskevia toimenpiteitä, jotka merkitsevät lisätarpeita toimintaresursseihin. Vapaan sivistystyön oppilaitosten toimintaedellytyksiä luvataan vahvistaa tasa-arvoa, sosiaalista koheesiota sekä aktiivista kansalaisuutta kannustavan aikuiskoulutuksen järjestäjänä. Toiseksi luvataan kehittää aikuisopiskelun taloudellisia edellytyksiä. On ilmeistä, että aikuiskoulutuksen ja aikuisten oppimisen tärkeys Suomen elinkeinoelämän kilpailukyvylle sekä kansalaisten hyvinvoinnille edellyttävät myös valtion tulevien vuosien budjeteissa lisäresursseja kaikille aikuiskoulutuksen toimintasektoreille.

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö korostaa, että opetusministeriön aikuiskoulutukselle asettamat määrälliset tavoitteet kuten aikuisten osallistumisprosentin korottaminen 57 prosentista 60 prosenttiin vaativat toiminnallisiin resursseihin jatkuvaa lisäystä kaikilla aikuiskoulutuksen sektoreilla.

Ns. aliedustettujen väestöryhmien rohkaiseminen aikuiskoulutukseen osallistumineen vaatii erilaisia motivointi- ja rekrytointitapoja. Tämä tarkoittaa usein henkilökohtaista opastusta sekä kustannuksiltaan kallista ohjaus- ja neuvontatoimintaa. Ohjaaminen ja neuvonta ovat keskeisiä oppimisprosessin osia, joihin oppilaitosten tulisi voida varata riittävästi resursseja. Ohjaus- ja neuvontatoiminta tulisi myös voida laskea sellaiseksi suoritteeksi, joka huomioidaan valtionosuusjärjestelmässä jollakin tarkoituksenmukaisella tavalla.

VSY pitää hyvin tärkeänä kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmaa. Politiikkaohjelman toteutusta on kuitenkin vaikea arvioida ohjelmakauden näin varhaisessa vaiheessa.

Ohjelmaa johtaa VSY:n pääsihteeri Seppo Niemelä, joka on vuosikausia ajanut järjestössämme erilaisten hankkeiden ja ohjelmien avulla kansalaisyhteiskunnan ja aktiivisen kansalaisuuden teemojen konkretisointia ja toiminnallista kehitystyötä. VSY:n toimihenkilöt ovat tehneet välitöntä yhteistyötä ohjelmajohtajan kanssa. He ovat antaneet hankeideoita ja ehdotuksia uudenlaisten toimintatapojen kehittämiseksi. He ovat luonnollisesti suunnanneet VSY:n toimintoja kansalaisten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi.

VSY on tuottanut opetusministeriön rahoituksella ja yhteistyössä jäsenjärjestöjensä asiantuntijoiden kanssa kaksi asiakirjaa: suositus tietoyhteiskuntavalmiudet -opintokokonaisuudesta ja suositus vapaan sivistystyön kansalaisopinnoista. Näiden suositusten mukaisesti laadittuja koulutusohjelmia on kokeiltu vapaan sivistystyön oppilaitoksissa eri puolella Suomea ja kokeilujen tulokset ovat rohkaisevia. Uudet tiedot ja taidot sekä tietoisuuden lisääntyminen omista vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuuksista ovat oleellisia avaintaitoja aktiivisena kansalaisena toimimiseksi. Koulutus on väline kansalaisten aktiivisuuden lisäämiseksi.

VSY oli vastuussa vuoden 2004 Aikuisopiskelijan viikon suunnittelusta ja toteutuksesta. Viikon teemaksi valittiin Taitava ihminen - toimiva kansalainen. Monilla paikkakunnilla esiteltiin viikon aikana Otakantaa.fi -verkkopalvelua, jonka avulla kansalaisilla on mahdollisuus kertoa mielipiteitään valmistelussa olevista hankkeista valtionhallinnossa. Kansalaisten osallisuuden lisääminen on kaksisuuntainen prosessi. Ilman hyvää hallintoa ei kansalaisilta voi odottaa mielenkiintoa vaikuttaa yhteisiin asioihin. Hallinnolla tulee olla intressi huolehtia kansalaisten kuulemisesta ja osallistumisesta. Hyvä hallinto on keskeinen kehittämisalue ponnisteltaessa kansalaisten aktiivisuuden lisäämiseksi.

Aikuisopiskelijan viikko 2004 antoi myönteistä tukea monille kansalaisjärjestöille jatkaa työtään kansalaisten aktivoimiseksi. Lehdistö nosti viikon aikana esille monia hyviä esimerkkejä kylätoiminnasta, opintokerhotoiminnasta ja erilaisesta yhdistystoiminnasta. VSY tuotti yhteistyössä Kansanvalistusseuran kanssa kirjan Taitava ihminen - toimiva kansalainen, jossa käsiteltiin kansalaistoiminnan merkityksiä ja oppimistapoja eri näkökulmista. Kirja oli tarkoitettu puheenvuoroksi päättäjille siitä, mikä on sivistyksen arvo ihmisille, yhteisöille ja yhteiskunnalle.

VSY:n jäsenjärjestöt (kansalais- ja työväenopistot, kansanopistot ja opintokeskukset) ovat omassa toiminnassaan painottaneet kansalaisvalmiuksien kehittämistä ja kansalaisyhteiskunnan toiminnan vahvistamista omien toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti. VSY tukee näitä pyrkimyksiä tuottamalla vapaan sivistystyön toimijoille tarvittavaa täydennyskoulutusta ja siihen liittyvää tukiaineistoa (VSOP -ohjelma). VSY on voinut opetusministeriön myöntämällä taloudellisella tuella tukea vapaan sivistystyön oppilaitoksissa tehtävää kehittämistyötä, joissa koulutuksen keinoin vahvistetaan kansalaisten osallistumista yhteisten asioiden hoitamiseen ja kansalaisten aktiiviseen vaikuttamiseen yhteiskunnassa.

Helsingissä 22.10.2004

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO