VSY

VST 12.5.2005

Kannanotto yliopistojen aikuiskoulutustyöryhmän kuulemistilaisuudessa


Kuulemistilaisuus 12.5.2005

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestön jäsenet edustavat vapaan sivistystyön oppilaitoksia: kansalais- ja työväenopistoja (254 kpl), kansanopistoja (91) ja opintokeskuksia (11). Kesäyliopistot kuuluvat myös lainsäädännön määritysten mukaisesti vapaan sivistystyön oppilaitoksiin. VSY toimii jäseniensä edunvalvojana pyrkien samalla valvomaan suomalaisen aikuisväestön opiskelumahdollisuuksien monipuolisuutta ja saatavuutta.

Opetusministeriö on linjannut Koulutus- ja tutkimus 2003-2008 kehittämissuunnitelmassa seuraavia tavoitteita:

  • parannetaan avoimen korkeakouluopetuksen tarjonnan ajankohtaisuutta ja alueellista saatavuutta
  • korkea-asteen koulutuksen saatavuutta ja alueellista vaikuttavuutta edistetään lisäämällä korkeakoulujen ja muiden aikuiskoulutuksen järjestäjien välistä yhteistyötä
  • avoimen yliopiston saatavuutta parannetaan hyödyntämällä edelleen myös vapaan sivistystyön oppilaitosverkkoa.

VSY tukee kaikkia em. tavoitteita ja toivoo, että yliopistojen aikuiskoulutustyöryhmä ottaa ne huomioon omissa ehdotuksissaan.

Avointa yliopisto-opetusta toteutetaan nykyisin tehokkaalla yhteistyömallilla eri puolilla Suomea toimivien vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa. Yhteistyömalli on järkevä ja taloudellinen malli, jonka avulla voidaan tuoda akateemiset opinnot yliopistokaupunkien ulkopuolella asuvien ulottuville. Eri yliopistojen vaihtelevat käytänteet yhteistyömallin rutiineista olisi syytä kuitenkin yhdenmukaistaa informaation selkiyttämiseksi ja palvelun parantamiseksi.

Viime vuosina on ilmennyt kielteisiä esimerkkejä paikkakunnista, joissa paikallinen vapaan sivistystyön oppilaitos on joutunut kilpailutilanteeseen yliopiston oman palvelupisteen kanssa avoimen yliopiston opetuksen tarjoajana. Kunnan johto on ilmeisesti pitänyt yliopiston toimipisteen tulemisella paikkakunnalle myönteisenä paikkakunnan imagoa kohottavana arvona. Samalla on kuitenkin kavennettu paikkakunnalla toimivan vapaan sivistystyön oppilaitoksen palvelukykyä. Kahden yksikön ylläpitäminen rinnakkain ei liene kustannustehokasta toiminaa kummankaan oppilaitoksen ylläpitäjän kannalta.

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö pitää hyvin tärkeänä kehittää yliopistojen yhteistyötä vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa. Avoimen yliopiston tarjontaa tulisi lisätä eri puolella Suomea luottaen paikallistason oppilaitosten kykyyn tiedottaa, rekrytoida opiskelijoita ja järjestää yliopistojen valvomaa koulutusta. Yliopistojen tulisi käyttää hyväkseen myös vapaan sivistystyön oppilaitoksissa toimivia opettajia omien ohjelmiensa kouluttajina. Opettajien pätevyys- ja kelpoisuusehtojen laatiminen olisi luonnollisesti yliopistojen tehtävä. 

Tarkasteltaessa yliopistojen elinikäisen oppimisen strategioita on mielenkiintoista pohtia, missä määrin ja millä toimenpiteillä ne toteuttavat Euroopan unionin elinikäiselle oppimiselle asettamia tavoitteita. Jäsenmaiden yhdessä sopimat tavoitteet ovat persoonallisuuden kehittyminen (personal development), aktiivinen kansalaisuus (active citizenship), sosiaalinen koheesio (social cohesion) ja työllistyvyys (employability). Yliopistoilla olisi erinomaiset mahdollisuudet edistää näiden oppimisen tavoitteiden saavuttamista itse valitsemalleen kohderyhmälle; ei vain tutkinto-opiskelijoille vaan myös suurelle aikuisväestölle.

Puhuttaessa elinikäisen oppimisen strategioista on syytä pohtia myös näkökulman valintaa. Valitaanko oppilaitos-/ koulutusorganisaation näkökulma vai aikuisopiskelijan näkökulma? Aikuisopiskelijan näkökulmasta yliopistojen aikuiskoulutuspalvelut muodostavat yhden kokonaisuuden, joka parhaimmillaan tarjoaa ratkaisuja hänen oppimis- ja kehittymistarpeisiin. Näin ollen aikuiskoulutuspalvelujen tarkasteleminen erikseen avoimen yliopiston ja erikseen yliopistojen täydennyskoulutuksen kannalta on opiskelijan kannalta keinotekoinen. Voidakseen laajentaa koulutuspalvelujensa kysyntää aikuisväestön keskuudessa tulee yliopistojen kehittää palvelukonseptiaan nykyistä asiakaslähtöisemmäksi. Yhteisiä opiskelija- ja neuvontapalveluita tulisi kehittää.

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö toivoo, että yliopistojen yhteisenä tavoitteena olisi niin yliopistotasoisen koulutustarjonnan kuin myös tutkintoon johtavan väylän laajentaminen nykytasosta. Avoimen yliopiston ja yliopistojen täydennyskoulutuksen hallinnollisen päällekkäisyydet tulisi poistaa ja tiedotus ja opinto-ohjaus yhtenäistää.

Yliopistojen tulisi vakavasti harkita avoimen yliopiston väylän kehittämistä, jotta mahdollisimman moni voisi suorittaa tutkinnon pitkäkestoisten omaehtoisten opintojensa päätteeksi. Opetusministeriö on asettanut tavoitteeksi kohottaa aikuiskoulutukseen osallistumisprosenttia nykyisestä 54 prosentista 60 prosenttiin. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan kaikkien oppilaitosten, myös yliopistojen, myönteistä pyrkimystä tehdä opiskelu houkuttelevaksi ja kannustavaksi mahdollisimman monelle.

Helsingissä 12.5.2005

 

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO